จ.สระบุรี ตักบาตรคณะสงฆ์ 2,552 รูป

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2551

              พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระบุรี พร้อมใจสวมชุดขาวทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ของจังหวัดสระบุรี ตักบาตรพระสงฆ์  2,552  รูป รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา  ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย)  
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551   ณ บริเวณถนนสายคู่    หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี  ได้จัดพิธีตักบาตรพระ 2,552  รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก  เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี     เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท    เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก   นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ    เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมในครั้งนี้ด้วย
            สำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก   และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากที่จังหวัดอื่น คือพระภิกษุสงฆ์ที่มาเป็นเนื้อนาบุญในวันนี้ ได้คัดเลือกจากพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกที่เป็นต้นบุญต้นแบบของโลก ที่จังหวัดอื่นจะนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้พระภิกษุสงฆ์ 2,552 รูป ที่มาเป็นเนื้อนาบุญนี้   ล้วนมีศรัทธาร่วมบุญปัจจัย เพื่อนำไปช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย       และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พุทธบุตรไม่เคยทอดทิ้งพุทธบุตรที่ท่านหยัดสู้และรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดั่งคำขวัญที่ว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว และชาวจังหวัดสระบุรีได้แสดงพลังให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วว่า รักการทำทานสร้างบารมี แม้ว่าการจัดงานในวันนี้ จะไม่ตรงกับวันหยุดราชการก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความดีของพุทธศาสนิกชนแต่อย่างใด เพราะได้หลั่งไหลกันมาอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสายกว่า  30,000  หมื่นคน
            กิจกรรมวันนี้นับเป็นวันมหามงคลแก่ชีวิตของชาวจังหวัดสระบุรีที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่ง ที่มีพุทธบริษัททั้ง  4   ได้มาร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการมาถวายทาน ทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ สามเณร และเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ด้วยการนำวัฒนธรรมประเพณีมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็นการพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่น พัฒนาสังคมชาติบ้านเมืองให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนที่แท้จริง และเพื่อเป็นการทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส  และการที่พุทธศาสนิกชนทุกคนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิญาณตนที่แสดงออกให้ทุกคนรับทราบว่า ทุกคนเป็นชาวพุทธ เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่า ชาวพุทธจะไม่ทำความชั่วทุกชนิด จะทำแต่ความดี และทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส วันนี้ชาวจังหวัดสระบุรีทุกคนได้แสดงออกให้เห็น เป็นที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมแล้วในสถานที่แห่งนี้
            กิจกรรมการตักบาตรพระในครั้งนี้   ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว สร้างองค์กรในจังหวัดให้มีความอบอุ่น สร้างสถาบันการศึกษาให้มีศีลธรรมและรู้จักการทำทาน และ เป็นการเสริมสร้างการรวมพลังของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ให้การสนับสนุนการจัดยานพาหนะ รับส่งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆ วิทยาลัยที่อยู่ในสระบุรีกว่า 100   สถานศึกษา และมีจำนวนนักเรียนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้กว่า 7,000  คน 
            นอกจากนี้ภายในงานได้รับการสนับสนุนจาก  จังหวัดทหารบกสระบุรี  กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์  กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์  ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี  ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 จังหวัดลพบุรี   วิทยาลัยการอาชีพพระพุทธบาท  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีพระพุทธบาท  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลและโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท มาช่วยงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
            พิธีตักบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่  คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี   เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชมรมสระบุรีร่มเย็น    บริษัท ห้างร้าน ประชาชนจังหวัดสระบุรี
            โอกาสนี้    พระธรรมปิฎกเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ท่านประธานในพิธีได้กล่าวว่า  วันนี้นับเป็นวันที่ทุกฝ่ายปลื้มปิติยินดี ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ ฆราวาสญาติโยมศรัทธาสาธุชาทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วยการให้ทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา มาทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ สามเณรจำนวน 2,552 รูป ถือเป็นครั้งแรกในจังหวัดสระบุรีที่มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตักบาตรพระ 500,000   รูป หนึ่งในโครงการดังกล่าว ซึ่งพระสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญบิณฑบาตให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ทำบุญทำกุศล ทำคุณงามความดี ด้วยการทำบุญตักบาตร เพื่อระดมจตุปัจัยไทยธรรม เครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปช่วยเหลือข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน 4 จังหวัดภาคใต้        ที่ได้รับผลกระทบในความไม่สงบที่ยังคงดำรงอยู่และยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด    วันนี้เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนโครงการที่พระเดชพระพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้รังสรรค์ให้เกิดขึ้น เพื่อให้คณะสงฆ์ ให้เราชาวพุทธได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญทำกุศลในวันนี้
อีกทั้งส่วนหนึ่งผู้มาร่วมตักบาตร  นายวิทยา วสุไกรไพศาล ดารานักแสดง  กล่าวว่า  เป็นอีกครั้งที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ ปกติจะได้ไปทำบุญที่วัดพระธรรมกาย คือการถวายข้าวพระทุกต้นเดือน วันนี้ก็ได้มาเจอผู้คนยิ้มแย้ม ดูอบอุ่น และให้ความร่วมมือกันอย่างดีมาก พระสงฆ์เยอะมาก ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันตักบาตรในวันนี้  และอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตร และช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษา ถ้าสิ่งไหน  ลด  ละ   เลิกได้   อย่างเช่น บุหรี่ เหล้า ก็ควรเลิก  เพราะว่าเลิกเหล้าเลิกจน ช่วยประหยัดเงินพ่อแม่ด้วย   และก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันต่อไป  ....สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้    ผมก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง   อยากจะให้กำลังพระที่ท่านปฏิบัติอยู่ทางภาคใต้ เพราะถ้าท่านไม่อยู่ที่นั้น ชาวพุทธตรงนั้นก็ไม่มีที่พึ่ง อย่างน้อยก็ขอให้ท่านอยู่เป็นกำลังใจ แรงกายแรงใจทั้งหมดคิดว่าคนอยู่ในส่วนจังหวัดภาคอื่นๆ  ก็จะส่งกำลังใจไปช่วยและก็จะส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยทางภาคใต้ครับ  ...และวันนี้เรามีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ   ก็ทำให้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าสิ่งเรายึดถือหรือนับถืออยู่คือศาสนาพุทธ เพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราเกิดมาเราก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นการที่เราประกาศตนเป็นพุทธมามกะทำให้เรายึดมั่นและยึดถือปฏิบัติ พยายามประพฤติตนอยู่ในศีล 5 และประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม”
            พิธีตักบาตรมหาสังฆทานในครั้งนี้ ได้แสดงพลังของพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดสระบุรีที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้มาพร้อมผู้ใจกันทำความดี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ภาพกระแสแห่งการทำความดีในครั้งนี้จะได้แผ่ขยายไปทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย .

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014033516248067 Mins