จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบาตรพระ 1,009 รูป

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2551

 

จังหวัดนราธิวาส  จัดพิธีบาตรพระ 1,009 รูป
  ถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 40 และมอบกองทุนช่วยครูใต้

            จากสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบัน ที่ยังไม่สงบลงก็ตาม   ทว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนภาคใต้  รวมถึงคนต่างพื้นที่ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานบุญพิธีตักบาตรพระ 1,009  รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40  การมอบกองทุนช่วยสนันสนุนครูในพื้นที่ภาคใต้
             กิจกรรมงานบุญนี้   จัดขึ้นช่วงเช้าวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2551 บริเวณด้านหน้าสวนหลวงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
            จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และทำให้ชาวไทยพุทธต้องอยู่กันอย่างลำบากและหวาดระแวง ไม่สามารถออกมาทำกิจวัตรประจำวันได้   วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนมากร่วมกันสร้างภาพประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งสำคัญ   อย่างครั้งยิ่งใหญ่ คือการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  1,009 รูป  ซึ่งมาจากวัดต่างๆ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา  เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่พบเห็น เมื่อพระสงฆ์แปรแถวรับบาตร ท่ามกลางประชาชน รวมถึงเยาวชน   เหล่านี้หาชมได้ยากยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการจุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้  และเกิดขึ้นได้อย่างงดงาม  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวนราธิวาสได้แสดงออกนี้  คือ การให้  ซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นประทับใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่สำคัญซึ่งกันและกัน ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
            วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
            ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสและคณะสงฆ์จากจังหวัดใกล้เคียง  จังหวัดนราธิวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทหาร ตำรวจ ชมรมพุทธรักษา สมาคมบัณฑิตรัตน์ ชมรมรวมใจชาวนรา ศูนย์กัลยาณมิตรสุไหงโก-ลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นักเรียนจากโรงเรียนนราสิกขาลัย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            จากนั้นในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิธีเริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบโล่รางวัลโรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดตันติการาม จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมเกียรติ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์   และนางสุดสาย บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตันติการาม เป็นผู้แทนรับ หลังจากนั้นเป็นและพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 จำนวน  1,600กองทุน โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพราะท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณครู ในฐานะผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ   และอุทิศตนให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  ด้วยเป็นอาชีพที่นำแสงสว่างให้แก่ทุกคน เป็นอาชีพที่เดินตามรอยบาทของพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นครูคือต้นแบบที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา เพราะชีวิตของคนเราไม่อาจขาดคุณครูผู้ให้แสงสว่างแห่งดวงปัญญาได้
            ซึ่งคุณครูได้กล่าว  ขอขอบคุณวัดพระธรรมกายและทุกคนที่ร่วมกันส่งกำลังใจมาให้ โดยไม่คิดทอดทิ้งในยามยากลำบาก รู้สึกตื้นตันใจและปลื้มปีติใจ   สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันซึ่งกันและกัน แม้จะเป็นเพียงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น   แต่ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่ง
            จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ปีที่ 4 ครั้งที่ 40    สำหรับพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ท่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะเดินบนเส้นทางแห่งการเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินนี้ โดยไม่หวั่นไหวกับปัญหาใดๆ ไม่ย้ายวัด ย้ายจังหวัด หรือลาสิกขาไปอยู่ที่อื่นเพื่อเอาตัวรอด ใจของพุทธบุตรเหล่านั้นสูงส่ง งดงาม จดจ่ออยู่แต่เรื่องบุญเรื่องกุศล   แม้จะถูกรบกวนมุ่งทำร้ายก็ตาม   หวังเพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองปรารถนา    ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้
            สำหรับพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวขอบคุณพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย )   ที่ได้ส่งความช่วยเหลือมาตลอดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 40 แล้ว โดยไม่ขาดเลย   เพื่อให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้หยัดสู้ ในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยังคงอยู่สืบต่อไป นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณพระภิกษุสงฆ์และกัลยาณมิตรจากในและต่างประเทศทั่วโลก ที่ไม่ทอดทิ้งในยามลำบาก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันตักบาตรขึ้น ผ่านโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย และได้นำส่งสิ่งของเหล่านั้นมามอบให้ในพื้นที่ตลอดต่อเนื่อง
             ทุก ๆ  พิธีบุญที่เกิดขึ้นนี้   เป็นความปีติสุข พุทธศาสนิกชนปีติใจที่ได้เห็นและได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม และแม้แต่คณะสงฆ์เอง ก็มีความปีติใจที่มาเห็นคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน    ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนอย่างมากมาย ทำให้ท่านมีกำลังใจในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.065259102980296 Mins