บวชนี้ดีอย่างไร‏

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

                                                                  บวชนี้ดีอย่างไร

1.   ได้ประพฤติความดีอย่างสูงส่ง อย่างน้อยก็สูงกว่าคฤหัสถ์ ฉะนั้น ญาติโยมจึงกราบไหว้เคารพบูชา
       ถ้าประพฤติเสมอกัน เขาก็ไม่จำเป็นต้องกราบไหว้ เช่น พ่อแม่กราบลูกผู้บวชแล้ว เพราะถือว่าทรงเพศ และมีความประพฤติที่ดีสูงส่ง


2.   ได้ทำสิ่งที่ได้รับนิยมยกย่องว่าดี สิ่งทั้งหลายที่นิยมว่าดีนั้น ถ้าได้ประสบพบผ่านก็เป็นลาภของตนแต่ละอย่าง

3.   ได้เข้าใกล้ชิดพระธรรมวินัย ได้เข้าเนื่องในพระสังฆรัตน์ ได้เป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆ ได้สืบอายุพระพุทธศาสนาเพราะได้ปฏิบัติดี
      เพราะถ้านับถือพระพุทธศาสนา แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมในศาสนาแต่อย่างใด หรือปฏิบัติธรรมที่ศาสนาอื่นๆ ก็มี
      ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เมื่อได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนพิเศษอันมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา
      จึงชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
  
      ที่ชื่อว่าได้สืบต่อพระพุทธศาสนา ก็เพราะพระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้ด้วยมีผู้ออกบวช ปฏิบัติสืบต่อกันมา ถ้าไม่มีผู้ออกบวช
      พระพุทธศาสนาก็คงจะหายไป
 
      ถ้ามีคำถามว่า ถ้าเรียนรู้และปฏิบัติอย่างคนสามัญทั่วไปก็ได้ ทำไมต้องบวช ตอบว่าก็ได้บุญอย่างคนทั่วไป แต่ไม่ได้เหมือนผู้บวช
      เหมือนการตัดลำต้นไม้ทิ้ง ในที่สุดจะไม่มีกิ่ง แม้การบวชชั่วคราว ก็ชื่อว่ารักษาศาสนาได้ เพราะเข้ามาสืบต่อรักษาลำต้นไว้


4.   ได้ทำความปลื้มปีติและเพิ่มพูนบุญกุศลให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง มารดาบิดาที่เป็นพุทธศาสนิกชน โดยมากเมื่อมีบุตรก็มักปรารถนาให้ได้บวช
      หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าอาจจะได้บวชลูก และเมื่อได้บวชก็มีความปลื้มปิติ เพราะได้สำเร็จสมประสงค์ในการที่เรียกว่าเป็นบุญอย่างสูง
      และได้ให้อริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐ) แก่ลูกของตน


5.   ได้รับประกันว่าตนเองสามารถประพฤติความดีได้ เพราะการบวชที่เป็นการบวชที่ดี ต้องประพฤติพระธรรมวินัยอย่างประณีต
      เมื่อบวชแล้วประพฤติดีได้ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ารับประกันความดีให้แล้ว


6.   ได้เข้ามาสร้างนิสัยอุปนิสัยที่ดี เพราะการบวชเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดี มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอบรม มีพระอุปัชฌาย์อาจารย์
      เป็นผู้ช่วยอบรม และดำรงตนเองอยู่ในแวดล้อมของเพื่อนที่ประพฤติธรรมร่วมกัน ช่วยห้ามไม่ให้ตกไปสู่สิ่งที่ไม่ดี


7.   ได้ปฏิบัติหน้าทีของลูกผู้ชาย เพราะลูกผู้ชายในประเทศไทยต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ 2 อย่าง คือ เป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ
      ป้องกันชาติของตนเอง และบวชในพระพุทธศาสนา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี

 

 

 Total Execution Time: 0.0011964678764343 Mins