บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2556

บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

 

บทสวดพระพุทธคุณ, บทสวดพระธรรมคุณ, บทสวดพระสังฆคุณ, บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย, สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, สวดมนต์, บูชาพระ, บูชาพระรัตนตรัย, วัดพระธรรมกาย


บทสวดพระพุทธคุณ

        อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร 

อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ  
บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

องค์ใดพระสัมพุทธ
สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมาร
บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน
ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว
สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร
มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์
และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน
อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก-
ษุ จรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ
สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าฯ ขอประณตน้อม
ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-
ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ

บทสวดพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

ธรรมะคือคุณากร    ส่วนชอบสาทร    ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์    ส่องสัตว์สันดาน    สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล    เป็นแปดพึงยล    และเก้ากับทั้งนฤพาน    
สมญาโลกอุดรพิสดาร    อันลึกโอฬาร    พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล    นามขนานขานไข    ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง    
คือทางดำเนินดุจคลอง    ให้ล่วงลุปอง    ยังโลกอุดรโดยตรง    
ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์    นบธรรมจำนง    ด้วยจิตและกายวาจา ฯ  

บทสวดพระสังฆคุณ

   สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

สงฆ์ใดสาวกศาสดา    รับปฏิบัติมา    แต่องค์สมเด็จภควันต์    
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน    ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร    ปัญญาผ่องใส    สะอาดและปราศมัวหมอง    
เหินห่างทางข้าศึกปอง    บ มิลำพอง    ด้วยกายและวาจาใจ    
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-    ศาลแด่โลกัย    และเกิดพิบูลย์พูนผล    
สมญาเอารสทศพล    มีคุณอนนต์    อเนกจะนับเหลือตรา    
ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-    พกทรงคุณา-    นุคุณประดุจรำพัน    
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์    พระไตรรัตน์อัน    อุดมดิเรกนิรัติศัย    
จงช่วยขจัดโพยภัย    อันตรายใดใด    จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.009464697043101 Mins