วิหาระทานะคาถา

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

590420_06.jpg

 

วิหาระทานะคาถา

สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ
    ตะโต วาฬะมิคานิ จะ
สิริงสะเป จะ มะกะเส
    สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย
ตะโต วาตาตะโป โฆโร
    สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ
เลนัตถัญจะ  สุขัตถัญจะ 
    ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง
วิหาระทานัง สังฆัสสะ
    อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง
ตัส๎มา หิปัณฑิโต โปโส
    สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
วิหาเร การะเย รัมเม
    วาสะเยตถะ พะหุสสุเต
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ
    วัตถะเสนาสะนานิ จะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
    วิปปะสันเนนะ เจตะสา
เต ตัสสะธัมมัง เทเสนติ
    สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ
    ปะรินิพพาตะยะนาสะโวติ ฯ

 

 

คำแปล ความหมาย วิหารทานคาถา

     เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมป้องกันความเย็นและความร้อน และสัตว์ร้าย งูและยุง และฝนที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว และต่อจากนั้น ลมและแดดอันกล้าเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมพอบรรเทาไปได้,

     การถวายกุฏิวิหารแก่สงฆ์ เพื่อเป็นที่อยู่หลีกเร้น เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณาธรรม เพื่อเห็นแจ้งในธรรม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ,

     เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างกุฏิวิหารอันรื่นรมย์ ถวายให้แก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังมามากและปฏิบัติดี ได้อยู่อาศัยเถิด,

     อนึ่ง พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะที่อยู่อาศัย แก่ท่านเหล่านั้นด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสในท่านทั้งหลายผู้ซื่อตรง,

     และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมที่ควรรู้ในโลกนี้อันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเหตุให้ไม่มีอาสวะกิเลสได้เข้าสู่นิพพานแก่ผู้ถวายเสนาสนะนั้น ดังนี้แล ฯ

 

 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีคู่บุญพระศาสนา
อุบาสกผู้เป็นเลิศในการถวายทาน

วิหารทานเป็นทานอันเลิศ 1/2


วิหารทานเป็นทานอันเลิศ 2/2

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  พระธรรมเทศนาโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010935703913371 Mins