เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

 

 

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิวา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
สุภาสิตัง กิญจิปิโว ภะเณมุ
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
ตัส๎มา หิภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ
ทิวาจะรัตโตจะ หะรันติเย พะลิง
ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา
เตโข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ
อาทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา
ตัส๎มา หิเน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

 

 

คำแปล ความหมาย เทวตาภิสัมมันตนคาถา

    ภูตผีปีศาจและเทวดาทั้งหลาย ผู้เป็นเจ้าถิ่นก็ดี ผู้สถิตอยู่ในอากาศก็ดี ซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่นี้, ขอบรรดาภูตผีปีศาจและเทวดาทั้งหมดเทียว จงเป็นผู้มีจิตยินดี, อนึ่ง ขอท่านทั้งหลายจงฟังธรรมที่เรากล่าวโดยเคารพเถิด, เราจะกล่าวคำแม้บางประการ แก่ท่านทั้งหลาย, ซึ่งเป็นธรรมที่ช่วยเตือนสติในเหตุอันเป็นบุญ มิใช่เป็นบาป, เป็นอุบายเครื่องแนะนำอันชอบธรรมสำหรับผู้ทำตาม, เพราะเหตุนั้นแล ภูตผีปีศาจและเทวดาทั้งปวง จงฟัง, ขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำไมตรีจิตกับหมู่มนุษย์, ซึ่งหมู่มนุษย์ได้คบหานับถืออย่างมั่นคง ในบรรดาภูตผีปีศาจและเทวดาทั้งหลาย, อนึ่ง พวกมนุษย์ทั้งหลาย ผู้หวังให้ท่านช่วยเหลือ ได้พากันนำพลีกรรมมาสังเวยพวกท่านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น เป็นผู้มีอานุภาพน้อย, ส่วนท่านทั้งหลาย ผู้เป็นภูตผีปีศาจ และเทวดา เป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีฤทธิ์แปลกแตกต่างกัน ซึ่งพวกมนุษย์รู้จักแต่ไม่สามารถมองเห็นท่านทั้งหลาย, เพราะฉะนั้นเเล ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ปกปักรักษามนุษย์เหล่านั้นเถิด ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  Nunthapat Wongsahakul

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034506996472677 Mins