เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา , บทให้พร , สวดมนต์ , วัดพระธรรมกาย

 

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา

   ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ
     วาสัง ปัณฑิตะชาติโย
สีละวันเตตถะ โภเชตวา
     สัญญะเต  พรัหมะจาริ  โน
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง
     ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ
     มานิตา มานะยันตินัง
ตะโต นังอะนุกัมปันติ
     มาตา ปุตตังวะโอระสัง
เทวะตานุกัมปิโต โปโส
     สะทา ภัทรานิปัสสะติ ฯ

 

คำแปล ความหมาย เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา

      กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิต สำเร็จการอยู่ในประเทศสถานที่ใด, พึงเชิญเหล่าท่านผู้มีศีล มีความสำรวม และประพฤติพรหมจรรย์ มาเลี้ยงดูในสถานที่นั้น, และควรอุทิศผลบุญกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนานั้น ให้แก่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้น ๆ ด้วย, เทวดาเหล่านั้น เมื่อกุลบุตรบูชาแล้ว ก็ย่อมบูชาตอบ เมื่อกุลบุตรนับถือแล้ว ก็ย่อมนับถือตอบ, เทวดาทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กุลบุตร เหมือนดังมารดาอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือแก่บุตรผู้เกิดในอกตนเองฉะนั้น, กุลบัตรผู้ได้อาศัยเทวดาอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือแล้ว ย่อมพบแต่ความเจริญตลอดไปแล ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  Dmc Dhammamediachannel

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032709995905558 Mins