บทสวดมนต์สิบสองตำนาน

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2557

เจริญพุทธมนต์ บทสวดมนต์สิบสองตำนาน

เจริญพุทธมนต์ บทสวดมนต์สิบสองตำนาน

 

 

ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (ใช้เฉพาะในราชการ)

     ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ, จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน, เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม, ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง, สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

 

ปุพพะภาคะนะมะการ

         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ ( 3 ครั้ง )
                  พุทธัง    สะระณัง     คัจฉามิ
                  ธัมมัง    สะระณัง      คัจฉามิ
                  สังฆัง     สะระณัง     คัจฉามิ
ทุติยัมปิ      พุทธัง     สะระณัง     คัจฉามิ
ทุติยัมปิ      ธัมมัง     สะระณัง     คัจฉามิ
ทุติยัมปิ      สังฆัง     สะระณัง     คัจฉามิ
ตะติยัมปิ     พุทธัง    สะระณัง     คัจฉามิ
ตะติยัมปิ     ธัมมัง     สะระณัง     คัจฉามิ
ตะติยัมปิ     สังฆัง     สะระณัง     คัจฉามิ ฯ

     

นะมะการะสิทธิคาถา

 (ถ้าจะใช้บทนี้ ก็ไม่ต้องสวดบท สัมพุทเธ ฯ)

     1. โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
     2. พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
     3. ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิกิ ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
     4. ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
     5. สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
     6. สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ


 

สัมพุทเธ

(ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนก็ได้)

1. สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ 
ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
    ปัญจะสะตะสะหัสสานิ 
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ 
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
2. สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
    ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
3. สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต  
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
    วีสะติสะตะสะหัสสานิ  
นะมามิ สิระสา อะหัง
    เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
อาทะเรนะ นะมามิหัง
    นะมะการานุภาเวนะ 
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
    อะเนกา อันตะรายาปิ 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

              

            
นะโมการะอัฏฐะกะ

     นะโม อะระหะโต สัมมา-
สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ 
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ
ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
นะโม การัปปะภาเวนะ
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโม การานุภาเวนะ  
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโม การัสสะ เตเชนะ 
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา 

                    

มังคะละสุตตัง

        เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ ฯ (หยุด)

   ( พะหู เทวา มะนุสสา จะ
มังคะลานิ อะจินตะยุง
    อากังขะมานา โสตถานัง
พรูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ)
1. อะเสวะนา จะ พาลานัง 
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
    ปูชา จะ ปูชะนียานัง   
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
2. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ  
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
    อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
3. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
    สุภาสิตา จะ ยา วาจา  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
4. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
    อะนากุลา จะ กัมมันตา  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
5. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ   
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
    อะนะวัชชานิ กัมมานิ  
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
6. อาระตี วิระตี ปาปา 
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
    อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
7. คาระโว จะ นิวาโต จะ 
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
    กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง     
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
8. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา 
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
    กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
9. ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ 
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
    นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
10. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ 
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
     อะโสกัง วิระชัง เขมัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
11. เอตาทิสานิ กัตวานะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
    สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ 

(ช่วยจำ อะ ปะ พา, มา ทา อา, คา ขัน ตะ, ผุฏ เอตาฯ) 

 

ระตะนะสุตตัง  ( แบบย่อ )

1. ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
    สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
    นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
    อิทัมปิ พุธเธ ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
2. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
    ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
    นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
    อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
3. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
    สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
    สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
    อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
4. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
    จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
    เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
    เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
5. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
    นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
    เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
    ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
6. ขีนัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
    วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
    เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
    นิพพันติ  ธีรา ยะถายัมปะทีโป
    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

(ช่วยจำ ยัง, ขะยัง, ยัม, เย ปุค, กเย สุป-, ขี, )

 

ระตะนะสุตตัง  (แบบเต็ม)
     ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
     ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     เย ปุคคะลา อัฏฐธ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุพเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะธีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
     ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

 กะระณียะเมตตะสุตตัง

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ยันติง สันตังปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโกอุชูจะ สุหุชูจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุอะนะติมานิ
สันตุสสะโกจะ สุภะโรจะ
อัปปะกิจโจจะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโยจะ นิปะโกจะ
อัปปะคัพโภ  กุเลสุอะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
เยนะ วิญญูปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วาเขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุสุขิตัตตา
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติอะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสีวา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุสุขิตัตตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิสัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
(ย่อ) เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
อะสัมพาธังอะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโนวายาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
ทัสสะเนนะ  สัมปันโน 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิชาตุคัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

 

ขันธะปริตตะคาถา

     วิรูปักเขหิ เม เมตตัง  
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง   
เมตตัง ทิปาทะเกหิเม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง    
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ 
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ   
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา 
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ  
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

         (ย่อ) อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สันตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ


โมระปะริตตัง

1. อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา
    หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
    ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
    ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
    เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
    เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
    นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
    นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
    อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
2. อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
    หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
    ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
    ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
    เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
    เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
    นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
    นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 
    อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

  

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

     วิปัสสิสสะ นะมัตถุ 
จักขุมันตัสสะ สีรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ  
สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ   
นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ  
มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ   
พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ     
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ 
สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ 
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก  
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา   
มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง 
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ 

 

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (นะโม เม สัพพะพุทธานัง)

      นะโม เม สัพพะพุทธานัง
อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต
ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร
เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสมปันโน 
อะโนมะทัสสี ชะนตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต
นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ  อะสะโม โลเก
ติสโส จะวะทะตัง วะโร
ปุสโส จะวะระโท พุทโธ
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขีสัพพะหิโต สัตถา
เวสสะภู สุขาทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปนโน
โคตะโม สักยะปุงคะโวต

 

อังคุลิมาละปะริตตัง

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

 

โพชฌังคะปะริตตัง

    โพชฌังโค สะติสังขาโต 
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ-
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา 
สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา  
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ    
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา    
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา    
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ   
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ  
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา  
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา 
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ 
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ       
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ  

 

วัฏฏะกะปะริตตัง

      อัตถิ โลเก สีละคุโณ   
สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ  
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง 
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ  
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา    
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา  
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ  
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ    
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

     

อาฏานาฏิยปริตร
(นะโม เม สัพพะพุทธานัง แบบย่อ)

      นะโม เม สัพพะพุทธานัง  
อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร  
เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต   
ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข   
มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร   
เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสัมปันโน  
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต  
นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร   
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค    
ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตตะทัสสี การุณิโก    
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก  
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ     
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา  
เวสสะภู สุขาทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห  
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน   
โคตะโม สักยะปุงคะโวติ ฯ

     

อะภะยะปริตร

1. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
2. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
3. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

 

1. สักกัตวา พุทธะระตะนัง 
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
    หิตัง เทวะมะนุสสานัง 
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต ฯ
2. สักกัตวา ธัมมะระตะนัง 
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
    ปะริฬาหูปะสะมะนังหิตัง 
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
    นัสสันตุปัททะวา สัพเพ     
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต ฯ
3. สักกัตวา สังฺฆะระตะนัง   
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
    อาหุเนยยัง ปาหุเนยยังหิตัง  
สังฺฆะเตเชนะ โสตถินา
    นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   
โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ
1. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
พุทฺโธ เม สะระณัง วะรัง
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
2. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    
ธัมโม  เม สะระณัง วะรัง
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
3. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
1. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
    ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตฺถิ  
ตัสฺมา โสตถี ภะวันฺตุ เต ฯ
2. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
    ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ  
ตัสมา โสตถี ภะวันฺตุ เต ฯ
3. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
    ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ   
ตัสฺมา โสตฺถี ภะวันตุ เต ฯ

 

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

      ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา  
ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปัตตา จะ นิสฺโสกา   
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ  
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ      
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ 
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ     
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา
         สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา   
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ   
รักขัง พันธามิ สัพพะโส

 

         ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง     
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
สะทา โสตฺถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง     
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ   
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ     
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
หรือจะขึ้น
           นักขัตตะยักขะภูตานัง      
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ    
หันตะวา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง      
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ   
หันตะวา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง    
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ    
หันตะวา เตสัง อุปัททะเว

 

 

จบบทสวดมนต์ สิบสองตำนาน

1.png


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี **
เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0073075850804647 Mins