ถวายพรพระ

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2557

590227_05.jpg

 

 

ถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
( กล่าว ๓ จบ )

                อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

                สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสโกิ โอปะนะยโกิ ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

บทพาหุง ฯ

  1. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
      ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
  2. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
      ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 3.  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
      เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 4.  อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
      อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 5.  กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
      สันเตนะโสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 6.  สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
      ปัญญาปะทปะชะล ี โติ ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิฯ
 7.  ๗. นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะเถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
      อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 8.  ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
      ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
 9.  เอตาปิพุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
      หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขังอะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.


ชะยะปริตร

    มะหาการุณิโก  นาโถ 
หิตายะ  สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา๎ ปาระมี สัพพา  
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  
โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต  โพธิยา  มูเล   
สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก    
สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  
อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง 
สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ      
สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  
วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง  
ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ  กัตะวานะ 
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
    ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง 
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ 
สะทา โสตถี   ภะวันตุ  เต.ฯ
    ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ   สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ   
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.ฯ
    ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง    
รักขันตุ   สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ    
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี **
เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0294149518013 Mins