บทสวดสิบสองตำนาน เทวตาอุยโยชนคาถา

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

เจริญพุทธมนต์ สิบสองตำนาน

เทวตาอุยโยชนคาถา
 

บทสวดสิบสองตำนาน  เทวตาอุยโยชนคาถา, เทวตาอุยโยชนคาถา, บทสวดมนต์วัดพระธรรมกาย, บทส่งเทวดา, สิบสองตำนาน

 

 

เทวตาอุยโยชนคาถา

     ทุกขัปปัตตาจะ นิททุกขา
ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปัตตาจะ นิสโสกา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
เอตตาวะตา จะอัมเหหิ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา
     สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ
รักขัง พันธามิสัพพะโส

 

       ภะวะตุสัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ
       ภะวะตุสัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ
       ภะวะตุสัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

หรือจะขึ้น

       นักขัตตะยักขะภูตานัง 
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
       นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
       นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว

 

line.jpg


คำแปล บทส่งเทวดา

      ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความทุกข์ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ ผู้ที่มีภัย จงเป็นผู้ไม่มีภัย และผู้มีความโศก จงเป็นผูัไม่มีความโศก

      และขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาซึ่งความถึงพร้อมด้วยบุญ ที่เราทั้งหลายได้สร้างสั่งสมแล้ว ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ เพื่ความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง

      มนุษย์ทั้งหลาย จงให้ทานด้วยศรัทธา จงรักษาศีลตลอดกาลทุกเมื่อ จงเป็นผู้ยินดีในภาวนา ขอเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วจงกลับไปเถิด ฯ

      พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนทรงพลกำลังทั้งหมด ข้าพเจ้าขอผูกเอากำลังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และกำลังแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย ไว้เป็นเดชอำนาจเครื่องรักษาตนโดยประการทั้งปวง ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป
** อ้างอิงจากกนังสือ สวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube WanPen ZAZA *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001370100180308 Mins