สวดพระปาฏิโมกข์ สีลุทฺเทสปาโฐ

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

สวดพระปาฏิโมกข์
สีลุทฺเทสปาโฐ

สวดพระปาฏิโมกข์ สีลุทฺเทสปาโฐ

 

      ภาสิตมิทํ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน, “สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว วิหรถ สมฺปนฺน-
ปาฏิโมกฺขา, ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุตา วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขถ
สิกฺขาปเทสูติ, 

      ตสฺมาติหมฺเหหิ สิกฺขิตพฺพํ, “สมฺปนฺนสีลา วิหริสฺสาม สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา, ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุตา วิหริสฺสาม อาจารโคจรสมฺปนฺนา, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขิสฺสาม สิกฺขาปเทสูติ, เอวญฺหิ โน
สิกฺขิตพฺพํ


คำแปล ความหมาย สวดพระปาฏิโมกข์ สีลุทฺเทสปาโฐ

      สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็น ผู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงภาษิตไว้ดังนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้ว มีปาฏิโมกข์ถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความ สํารวมในพระปาฏิโมกข์มีอาจาระ (คือมรรยาท) และโคจร (คือ ที่เที่ยว) ถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด."  พวกท่าน จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ ทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษา ในสิกขาบททั้งหลายเถิด."

      เพราะฉะนั้น อันเราทั้งหลายควรสําเหนียกดังนี้ว่า "เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วมีปาฏิโมกข์ถึงพร้อมแล้วอยู่ เราทั้งหลายจักเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาฏิโมกข์มีอาจาระ (คือมรรยาท ) และโคจร (คือ ที่เที่ยว ) ถึงพร้อมแล้วอยู่เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ ทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายดังนี้. อันเราทั้งหลายควรสําเหนียกอย่างนี้แล.

 

4.png


อ้างอิงบทสวดและคำแปลจาก 
http://www.dmc.tv/forum/uploads/post-323-1156305445.ipb

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014406549930573 Mins