บทสวดสิบสองตำนาน วัฏฏะกะปะริตตัง

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดสิบสองตำนาน

วัฏฏะกะปะริตตัง (ป้องกันอัคคีภัย)
 

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดสิบสองตำนาน  วัฏฏะกะปะริตตัง (ป้องกันอัคคีภัย)

 

 

วัฏฏะกะปะริตตัง

      อัตถิ โลเก สีละคุโณ
สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี
วิชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ


1.png
 

คำแปล

       คุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก ความสัตย์จริง ความสะอาดกายใจและความเอ็นดูมีอยู่ในโลก ด้วยคำสัตย์จริงนั้น ข้าพเจ้าจักกระทำสัจจกิริยาอันยอดเยี่ยม  ไม่สัจจะอื่นเทียบได้  ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงกำลังแห่งธรรม และระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ชนะทั้งหลายในปางก่อน เพราะได้อาศัยกำลังแห่งสัจจะ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอกระทำสัจจกิริยา ว่าดังนี้ .-

      "ปีกทั้งหลายของข้ามีอยู่ แต่บินไม่ได้ เท้าทั้งหลายของข้ามีอยู่ แต่เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของข้าออกไปหาอาหาร ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงหลีกไป"

       เมื่อเราทำสัจจกิริยาอย่างนี้แล้ว ไฟที่มีเปลวรุ่งเรืองใหญ่ถึง ๑๖ กรีสนั้น ก็ได้หลีกเว้นไป ประดุจดังเปลวไฟนั้นตกลงไปในน้ำฉะนั้นแล ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเสมอด้วยสัจจะของเรา นี้เป็นสัจจบารมีของเราแล ฯ.

 

ตำนานของ วัฏฏะกะปะริตตัง

        สมัยหนึ่ง สมเด็จพระศาสดาเสด็จจาริกไปใน แว่นแคว้นมคธ เพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสาวกตามเสด็จเป็นอันมาก ครั้นเสด็จกลับหลังจากทำภัตรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาค พร้อมภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก เสด็จเข้าไปทรงประทับเจริญสมณธรรมในป่าแห่งหนึ่ง ขณะนั้นได้บังเกิดไฟป่าขึ้นในทิศทั้งสี่ ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างพากันตื่นตระหนกตกใจ บ้างก็บอกว่าจะพากันไปช่วยดับไฟ บ้างก็บอกว่าเรามาช่วยกันจุดไฟเพื่อสกัดไฟกันดีกว่า

     ยังมีพระภิกษุผู้เป็นเถระบางรูป กล่าวเตือนขึ้นว่า พวกเราจะตระหนกตกใจไปไย พระบรมสุคตเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยกับเราที่นี่ เราควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพื่อให้พระองค์ทรงแนะนำเรื่องนี้จะดีกว่า          

       ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง แล้วทูลเรื่องไฟป่าให้พระบรมศาสดาทรงทราบ พระบรมสุคตเจ้าเมื่อทรงทราบ จึงได้ทรงเสด็จลุกขึ้นยืนทอดพระเนตรไฟในทิศทั้ง ๔ ในทันทีนั้นไฟป่าที่พระบรมสุคตเจ้า ทรงหันไปทอดพระเนตร ได้ดับไป ดุจดังบุคคลถือคบเพลิงที่มีไฟลุกอยู่ แล้วจุ่มลงไปในน้ำ ไฟนั้นได้ดับลงในฉับพลันฉันนั้น โดยรอบพื้นที่ ๑๖ กรีส หรือประมาณ ๑ กิโลครึ่ง 

        ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงกล่าวสรรเสริญพุทธธานุภาพ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่า การที่ไฟไหม้มาถึงภูมิประเทศนี้ โดยรอบ ๑๖ กรีส แล้วดับไปหาใช่พุทธานุภาพของพระองค์แต่ชาตินี้ไม่ ไฟป่าที่ไม่ มีชีวิตย่อมดับไปเพราะกำลังแห่งสัจจะวาจาของเราที่มีมาแล้วแต่อดีต 

       ครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องที่มีมาแล้วแต่อดีต ความว่า ในอดีตสมัยเมื่อพระองค์ ยังทรงเสวยพระชาติเป็น พญานกคุ้มโพธิสัตว์ ครั้นเมื่อออกจากฟองไข่ ก็ได้อาศัยอยู่ในป่า แคว้นมคธ วันหนึ่งพ่อและแม่พญานกคุ้มพากันออกไปหาอาหารปล่อยให้ลูกนกคุ้มอยู่ในรังตามลำพัง ขณะนั้นได้บังเกิดไฟป่า ปรากฏขึ้นมาจากทิศทั้ง ๔ รอบรังของลูกนกคุ้ม อยู่ห่างจากรัง ๑๖ กรีส หรือหนึ่งกิโลครึ่ง ขณะนั้นลูกนกคุ้ม ได้รู้ตัวว่าตนตกอยู่ในวงรอบของไฟป่า จึงเหลียวหาบิดามารดา ก็ไม่เห็นลูกนกคุ้มจึงคิดว่า โดยปกติธรรมดาสัตว์ เมื่อตัวลูกมีภัยก็ต้องอาศัยพึ่งพิงพ่อแม่ แต่บัดนี้พ่อแม่เรามิได้อยู่เสียแล้ว เราคงจะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยตัวเอง ลูกนกคุ้มนั้นจึงตั้งสัจจะวาจาว่า 

คุณของศีลมีอยู่ 
คุณของธรรมมีอยู่ 
คุณของสัจจะวาจานี้ก็มีอยู่จริง 
ปีกทั้งสองข้างเรามีอยู่ แต่ยังบินไม่ได้ 
เท้าเราทั้งสองข้างมีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้ 
บิดามารดาทั้งสองเรามีอยู่ แต่บัดนี้มิได้อยู่กับเรา 
นี้เป็นสัจจะวาจาของเรา ไฟป่าที่ไม่มีชีวิตเอ๋ย ด้วยเดชแห่งสัจจะวาจานี้ ขอไฟป่าจงดับไป 

 

       ครั้นเมื่อสิ้นสัจจะอธิษฐานของลูกนกคุ้ม ไฟป่าที่ไหม้มาทั้ง ๔ ทิศ ก็ดับลงโดยพลัน ดุจดังบุคคลถือคบเพลิงที่มีเพลิงลุก แล้วจุ่มลงในน้ำฉะนั้น ไฟนั้นก็พลันดับไปในทันที องค์สมเด็จพระชินศรีจึงทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า แต่บัดนั้นจวบจนถึงกาลนี้ ไฟป่าก็มิอาจเผาไหม้เข้ามาถึงเขตนี้ได้อีกเลย ซึ่งมีอาณาเขตโดยรอบ ๑๖ กรีส โดยประมาณ ๑ กิโลครึ่ง นี้แหละภิกษุทั้งหลาย เป็นอานุภาพของพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ในตัวนกคุ้ม ผู้บำเพ็ญบารมี จนได้มาเป็นเราตถาคตในปัจจุบัน

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
** อ้างอิงตำนาน จากวัดทองใน (หลวงพ่อเพชร)
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube WanPen ZAZA

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.10963155031204 Mins