บทสวดสิบสองตำนาน อาฏานาฏิยะปะริตตัง

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดสิบสองตำนาน

อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 

บทสวดสิบสองตำนาน อาฏานาฏิยะปะริตตัง, นะโม เม สัพพะพุทธานัง แบบย่อ, บทสวดมนต์วัดพระธรรมกาย, สิบสองตำนาน, อาฏานาฏิยะปะริตตัง

 อาฏานาฏิยปริตร

(นะโม เม สัพพะพุทธานัง แบบย่อ)

      นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร  โลกะหิโต  ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ  อะสะโม โลเก ติสโส จะวะทะตัง วะโร
ปุสโส จะวะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขาทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน  โคตะโม  สักยะปุงคะโวติ ฯ

 

คำแปลอาฏานาฏิยะปะริตตัง

บทสวดสิบสองตำนาน อาฏานาฏิยะปะริตตัง, นะโม เม สัพพะพุทธานัง แบบย่อ, บทสวดมนต์วัดพระธรรมกาย, สิบสองตำนาน, อาฏานาฏิยะปะริตตัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อุบัติขึ้นแล้วเพื่อแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ 
พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่ 
พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก 
พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง
พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแก่หมู่ชน
พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ
พระสุมนะ ผู้มีพระทัยงาม ผู้เป็นนักปราชญ์ 
พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี
พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ
พระอโนมทัสสี ผู้สูงสุดในหมู่ชน
พระปทุมะ ผู้ทำโลกให้สว่าง 
พระนารทะ ผู้เป็นสารถีประเสริฐ
พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์
พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้
พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง
พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่คน
พระสัทธัตถะ ผูัหาบุคคลเสมอมิได้ในโลก 
พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย
พระปุสสะพุทธเจ้า ผู้ประทานพระธรรมอันประเสริฐ
พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้
พระสิขี ผู้เป็นศาสดาผู้เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์
พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข
พระกกุสันโธ ผู้นำสัตว์ออกจากสันดานคือกิเลส
พระโกนาคมน์ ผู้กำจักข้าศึกคือกิเลส
พระพุทธกัสสป ผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ
พระสมณโคดม ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยวงศ์.

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี ** เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube  WanPen ZAZA *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011550347010295 Mins