บทสวดสิบสองตำนาน อะภะยะปะริตตัง

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดสิบสองตำนาน

อะภะยะปะริตตัง
 

บทสวดสิบสองตำนาน อะภะยะปะริตตัง, อภัยปริตร, บทสวดมนต์วัดพระธรรมกาย, สิบสองตำนาน. ยันทุน , สักกัตวา, ยังกิญจิ, อะภะยะปะริตตัง

 

อะภะยะปะริตตัง

       ๑. ยันทุนนิมิตตังอะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
       ๒. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
       ๓. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 

      ๑. สักกัตวา พุทธะระตะนัง
โอสะถังอุตตะมังวะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
พุทธะเตเชนะ  โสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ
ทุกขา วูปะสะเมนตุเต
      ๒. สักกัตวา ธัมมะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
      ๓. สักกัตวา สังฆะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ
โรคา วูปะสะเมนตุเต ฯ

 

      ๑. นัตถิเม สะระณังอัญญัง
พุทโธเม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุเต ชะยะมังคะลัง
      ๒. นัตถิเม สะระณังอัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุเต ชะยะมังคะลัง
      ๓. นัตถิเม สะระณังอัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุเต ชะยะมังคะลังฯ

 

       ๑. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ตัสมา โสตถีภะวันตุ เต
       ๒. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต
       ๓. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ
ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต

 

5.jpg

 

คำแปล อภัยปริตร

๑. นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดี เสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

๒. นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดี เสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

๓. นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดี เสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระอริยสงฆ์

 

๑. เพราะกระทำความเคารพบูชาพระพุทธรัตนะ อันเป็นเหมือนดั่งโอสถยารักษาโรคอันสูงสุดอันประเสริฐ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอความจัญไรทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศฉิบหายไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบระงับไปโดยสวัสดี ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าเถิด ฯ

๒. เพราะกระทำความเคารพบูชาพระธรรมรัตนะ อันเป็นเหมือนดั่งโอสถยารักษาโรคอันสูงสุดอันประเสริฐ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอความจัญไรทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศฉิบหายไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบระงับไปโดยสวัสดี ด้วยเดชแห่งพระธรรมเถิด ฯ

๓. เพราะกระทำความเคารพบูชาพระสังฆรัตนะ อันเป็นเหมือนดั่งโอสถยารักษาโรคอันสูงสุดอันประเสริฐ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอความจัญไรทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศฉิบหายไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบระงับไปโดยสวัสดี ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์เถิด ฯ

 

๑. ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอให้ชัยชนะอันเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน

๒. ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอให้ชัยชนะอันเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน

๓. ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอให้ชัยชนะอันเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน

 

๑. รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลก มีมากมายหลายอย่าง รัตนะนั้น ๆ จะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ฯ

๒. รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลก มีมากมายหลายอย่าง รัตนะนั้น ๆ จะเสมอด้วยพระธรรมรัตนะ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ฯ

๓. รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลก มีมากมายหลายอย่าง รัตนะนั้น ๆ จะเสมอด้วยพระสังฆรัตนะ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี  เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป **
** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube Dmc blc4monk *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015595849355062 Mins