สวดมนต์ทำวัตรเช้า

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2558

 สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า, สวดมนต์, สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, ทำวัตรเย็น, บูชาพระรัตนตรัย, วัดพระธรรมกาย, สวดมนต์วัดพระธรรมกาย, ปฏิบัติธรรมสวดมนต์, สวดมนต์ตอนเช้า

 

 

      ขณะที่ประธานกำลังจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนสำรวมใจ นั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นพร้อมกัน ครั้นประธานกล่าวคํานมัลการนํา ทุกคนก็ว่าตามโดยพร้อมเพรียงกันอย่างซัดเจน ไม่ค่อยหรือดังเกินไปพร้อมทั้งกําหนดนึกถึงพระพุทธรูปตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว ควบคู่กันไปด้วย

 

๑. คำบูชาพระโดยพิสดาร

          โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, สุปะฏิปันโน ยัสสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา, อิเม สักกาเร
ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 

๒. คำนมัสการ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
 

๓. ปุพพะภาคะนะมะการะ

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.   (๓ ครั้ง)
 

๔. พุทธาภิถุติ

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.)

      โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมังโลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ)
 

๕. ธัมมาภิถุติ

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส .)

      โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโกเอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ)
 

๖. สังฆาภิถุติ

(กล่าวนำ - หันทะ  มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.)

      โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปัน-โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,   ตะมะหัง สังฆังอะภิปูชะยามิตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ

(กราบ และ นั่งพับเพียบ)
 

๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)

     พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน 
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก 
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

 

๘. สังเวคปริกิตตนปาฐะ

      อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพามิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุตวา' เอวัง ชานามะ, ชาติปี ทุกขา ชะราปี ทุกขา มะระณัมปี ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปี ทุกขา, ยัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปี เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังฃิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโร, วิญญาณูปาทานักขันโร, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะทุสัง สาวะเก วิ เนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง (ท่านหญิงว่า ตา มะยัง), โอติณณามะหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะสัสสะ ทุกขักขันธัสสะ ยันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฎิปัชชามะ, สา สา โน ปะฎิบัตติ, อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ.
 

๙. ปัตติทานะคาถา

(กล่าวนำ - หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)

        ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี,
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุเต,
ชะลาพุชา เยปิจะ อัณฑะสัมภะวา,
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง,
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม 
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา,
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ   
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ, 
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม  
สัพเพปิ ธัมมะจาริโน,
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ 
ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.


(จบทำวัตรเช้า)

     ทําวัตรเช้าเสร็จแล้ว ให้ทุกคนสํารวมใจนั่งคุกเข่า ประนมมือขึ้นพร้อมกัน เพื่อสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ครั้นประธานกล่าวนํา ทุกคนก็ว่าตามโตยพร้อมเพรียงกัน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา , พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ
(กราบครั้งที่หนึ่ง กล่าวว่า) 
พุทโธ เม นาโถ , พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา 

สวากขาโต ภะคะวะตาสัมโม , ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ
(กราบครั้งที่สอง กล่าวว่า) 
ธัมโม เม นาโถ , พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , สังฆัง นะมามิ
(กราบครั้งที่สาม กล่าวว่า) 
สังโฆ เม นาโถ , พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔**

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011433998743693 Mins