ใจต้องดูแลเอง ฝากคนอื่นดูแลบ่ด้าย

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2557

 

 

ใจต้องดูแลเอง
ฝากคนอื่นดูแลบ่ด้าย


     ดวงใจ คือธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่ง ซึ่ง ครองอยูในรางกายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ใจ ไมใช่หัวใจ เพราะหัวใจเป็นกล้ามเนื้อ สวนหนึ่งของร่างกาย แตใจอยู่ใน ลักษณะของพลังงาน จัดเป็นนามธรรม มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและไม่สามารถ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตรใดๆ ค้นหา ได้ ใจอาศัยอยู่ในกาย สามารถทํางาน ได้ด้วยการคิดอย่างคล่องแคล่วไปทีละ เรื่อง และคิดไปได้ไกลๆ ตลอดจน สามารถบังคับควบคุมกายให้ทํากิริยา อาการต่างๆ ได้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ ใจ ของคนเรานี้ประเสริฐที่สุด ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ”


ดังนั้น หมั่นรักษาใจดวงเดียวนี้ไว้ที่ตั้งดั้งเดิม ก็คือ ...........................................
072

0= ศูนย์กลางกาย
7= ฐานที่เจ็ด
2= เหนือสะดือสองนิ้ว

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011743664741516 Mins