กรรมกิเลส 4

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557


 

 

      กรรมกิเลส 4 หมายถึง การกระทำ 4 ประการต่อไปนี้ คือ

 

 


        1) ปาณาติบาต หมายถึง การฆ่า ปลดปลงชีวิต การประทุษร้ายกัน การเบียดเบียนกัน
ทางกายด้วยวิธีการต่างๆ ฯลฯ


        2) ทินนาทาน หมายถึง การถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ การลักขโมย จี้ปล้น คดโกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน ตลอดจนการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ฯลฯ


       3) กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง การประพฤติผิดทางเพศ การล่วงละเมิดบุคคลที่ผู้อื่นรัก
ใคร่หวงแหน การประพฤติสำส่อนทางเพศ ฯลฯ


      4) มุสาวาท หมายถึง การพูดเท็จ หลอกลวง ปันน้ำเป็นตัว ฯลฯ

 

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012657324473063 Mins