ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น

 

             ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น ได้แก่ การชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติดังที่เราปฏิบัติอยู่ด้วย เช่น ชักชวนให้ศึกษา และฟังธรรม เพื่อให้เกิดสัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา และปัญญาสัมปทา ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอย่างจริงจัง โดยไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ที่วัดด้วย ปฏิบัติเองที่บ้านด้วยการชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติคุณความดีดังกล่าว ถ้าเขา สนใจและยินดีปฏิบัติตามคำชักชวนของเราในที่สุดก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ทำให้มีนิสัยรักการปฏิบัติธรรม หรือคุณความดีต่างๆ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เกิดมีรสนิยมรักธรรมะเหมือนกับเรา มีทัศนคติทางธรรมเหมือนกับเรา ทำให้สื่อสารกันได้เข้าใจโดยง่าย เข้าทำนองที่เรียกว่า "พูดภาษาเดียวกัน คือ ภาษาธรรม"ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านในชุมชน ต่างพูดภาษาธรรม เหมือนๆ กัน นั่นย่อมหมายความว่าเครือข่ายของกัลยาณมิตรได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเข้มแข็งพอ สมควรทีเดียว วันธรรมทางจิตใจอันดีงามเช่นนี้ นอกจากจะเกื้อกูลให้การทำมาหากินของ สมาชิกในชุมชนดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้ว วันธรรมทาง
จิตใจนี้ยังจะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานอีกด้วย ตราบใดที่ยังมีบุคคลต้นแบบ และมีบุคคล สืบทอดวันธรรมทางจิตใจนี้ก็จะวิวันาการต่อไปไม่มีหยุดยั้ง ในที่สุดมิจฉาทิฏฐิชนก็จะสูญพันธุ์ไปโดยปริยาย เพราะผู้คนในหมู่บ้านในชุมชนล้วนมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจทั้งสิ้น แม้สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์จะมีการแข่งขันสูงเพียงใดสัมมาทิฏฐิชน ย่อมมีปัญญาปรับตนเอง ให้เข้ากับ ภาพแวดล้อมได้โดยไม่เสียศีล โดยไม่ต้องประพฤติตนเป็นคนเลวเยี่ยงมิจฉาทิฏฐิชนเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายคนดีนี้ หลักการสำคัญคือ ตัวเราต้องเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงเองเสียก่อนส่วนวิธีการปฏิบัติก็คือการชักชวนผู้คนรอบข้าง ทั้งใกล้และไกลตัวให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ จนเกิดเป็นนิสัยรักการศึกษาและปฏิบัติธรรมเหมือนๆ กันจนเกิด เป็นเครือข่ายขึ้นในชุมชน
ถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างการเกิดขึ้นของเครือข่ายคนดี และเครือข่ายคนไม่ดี ก็กล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของเครือข่าย คนไม่ดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เพราะเป็นเรื่องตามกระแสกิเลสแต่เครือข่ายคนดีนั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก แม้ผู้คนจะพยายามช่วยกันสร้าง ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องทวนกระแส กิเลสอย่างไรก็ตาม แม้การสร้างเครือข่ายคนดีจะยากยิ่งเพียงใดสัมมาทิฏฐิชนก็ต้องมีปณิธานแน่วแน่ร่วมมือกันสร้างให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนให้ได้ เพราะเครือข่ายคนดีนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพียงประการเดียว ที่จะบันดาลให้ผู้คนทั้งมวลในหมู่บ้านหรือชุมชนตั้งหลักฐานได้ในโลกนี้อย่างทั่วหน้า ขณะเดียวกันก็สามารถปิดนรกให้แก่ สมาชิกในหมู่บ้าน หรือชุมชนได้ทั่วหน้าอีกเช่นกันเครือข่ายกัลยาณมิตรมีคุณประโยชน์แก่เราอย่างไร


              ในหัวข้อที่ผ่านมา แม้จะได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของเครือข่ายคนดี หรือเครือข่าย
กัลยาณมิตรบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงใคร่ขอกล่าวถึงคุณประโยชน์ของเครือข่ายกัลยาณมิตรที่มีต่อตัวเราและสังคม ดังนี้

 

 Total Execution Time: 0.0057364503542582 Mins