เหตุผลของการปฏิรูปมนุษย์

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

เหตุผลของการปฏิรูปมนุษย์

 

             ทำไมจึงต้องมีการปฏิรูปมนุษย์

 

             สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปมนุษย์ หรือสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในใจผู้คนให้เป็น
สัมมาทิฏฐินั้น มีเหตุผลสำคัญ อย่างน้อย 4 ประการ คือ

 

             1. ผู้คนโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันจิตใจบกพร่อง หรือขาดสัมมาทิฏฐิ ทั้งนี้เพราะผู้คนโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ไม่ได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ยังเป็นทารกจากครอบครัวเนื่องจากผู้เป็นพ่อแม่เอง ก็ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร พ่อแม่บางคนแม้จะมีการศึกษาทางโลกสูง แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัมมาทิฏฐิ คืออะไร


             ครั้นเมื่อเด็กเจริญเติบโต ได้รับการศึกษาอบรมจากโรงเรียนตลอดจนจากมหาวิทยาลัย ก็จะ
ได้รับความรู้เฉพาะทางโลกเป็นส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับการปลูกฝังอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ เนื่องจากคณาจารย์เองก็ขาดความพร้อมที่จะให้การปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิแก่เหล่าศิษย์สถาบันการศึกษาเองก็ไม่มีนโยบายที่จะปลูกฝังอบรมนักเรียนนักศึกษา ให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความเข้าใจผิดว่าบุคคลที่มีความรู้ทางโลกสูงแล้ว ย่อมเป็นคนดีโดยปริยายโดยมิได้เฉลียวใจเลยว่า บุคคลที่มีความรู้ทางโลกสูง และมีจรรยาบรรณด้านวิชาชีพสูง เช่น แพทย์ แต่ขาดความรู้ทางธรรมนั้น ย่อมสามารถทำกรรมชั่ว เช่น เป็นฆาตกรอย่างโหดเหี้ยม เสมือนหนึ่งไร้หิริโอตตัปปะนั้น เกิดขึ้นได้เสมอ

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.001004167397817 Mins