ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ)

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ)

 

 

              ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจแห่งความรักใคร่
ชอบพอเป็นพิเศษระหว่างบุคคล จึงทำให้บุคคลทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องเหมาะ ม เช่น ให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไม่ควรจะให้ หรือให้มากกว่าที่บุคคลนั้นๆ ควรจะได้รับ เหตุที่ทำเช่นนั้นก็เพราะบุคคลนั้นๆ เป็นคนโปรดของตน เป็นญาติของตน เป็นเพื่อนของตน เป็นหุ้นส่วนของตน ฯลฯความลำเอียงเพราะชอบกัน คือสาเหตุสำคัญของการคอรัปชั่นในสังคมทุกระดับ

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.027014231681824 Mins