สมาชิกในครอบครัว

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

 

สมาชิกในครอบครัว

 

             ธรรมะเป็นที่ สบาย ในที่นี้มุ่งเน้นถึงการที่ สมาชิกในครอบครัว มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงการที่คนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จริง ก็เพราะได้รับการอบรมบ่มนิสัยในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่เยาว์วัย ในด้านการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา อย่าง สม่ำเสมอ จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยประจำตัว และมีทัศนคติรักบุญกลัวบาป รักดี เกลียดชั่ว อย่างแท้จริงสถานที่และบุคลากรที่จะอนุเคราะห์ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติความดี 3 ประการ หรือบุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน ศีล ภาวนา) นั้นคือพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามวัดต่างๆ ในพระพุทธศาสนามิใช่อยู่ที่ศูนย์การค้าสวนสนุก โรงภาพยนตร์ คอฟฟีช็อพ หรือแหล่งอบายมุขต่างๆด้วยเหตุนี้ แทนที่พ่อแม่ผู้ปกครอง จะพาลูกหลานไปตามสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว ก็ควรจะพาเข้าวัด เพื่อไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จึงจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้บ้านเกิดบรรยากาศธรรมะเป็นที่สบายได้จริง

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011686166127523 Mins