ทำการป้องกันทิศทั้งหลาย

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2557

 

ทำการป้องกันทิศทั้งหลาย

 


ทำการป้องกัน หมายถึงอะไร


            ความหมายสำคัญของการทำการป้องกันในบริบทนี้ อยู่ที่การป้องกันศิษย์ มิให้นำความรู้จาก
ศิลปวิทยาที่ตนได้เล่าเรียนไปใช้ผิดพลาด หรือไปใช้ในทางที่ผิด


           1 ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะเป็นทานแก่ศิษย์


           2 วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ทางโลกเป็นทานแก่ศิษย์

 

             การที่ศิษย์จะสามารถนำความรู้ไปใช้โดยไม่ผิดพลาด ก็เพราะได้รับการฝึกหัดอบรม และมี
ประสบการณ์ในศิลปวิทยาที่ตนศึกษาเป็นอย่างดี เช่น ถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องไม่วินิจฉัยโรคผิด ไม่สั่งยาผิดถ้าเป็นวิศวกรโยธา ก็ต้องคิดคำนวณโครงสร้างไม่ผิด เป็นต้น


            ส่วนการนำความรู้ด้านศิลปวิทยาไปใช้ในทางผิด ก็เพราะศิษย์ไม่มีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งอาจจะเป็น
เพราะไม่เคยได้รับการปลูกฝังอบรมความรู้ทางธรรมจากครูอาจารย์เลย หรืออาจจะเคยได้รับแล้ว แต่
สัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าไปอยู่ในใจของศิษย์ จึงทำให้ศิษย์นำความรู้ไปใช้ในทางผิด ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เช่น เป็นผู้รักษากฎหมาย ก็รับส่วยจากพวกนอกกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนจึงพากันทำ
ผิดกฎหมายอยู่เนืองๆ เป็นต้น

 

         ดังนั้น ถ้าศิษย์มิได้นำความรู้ที่เล่าเรียนไปใช้ผิดพลาด หรือไปใช้ในทางที่ผิด ก็ถือว่าครูอาจารย์ได้จัดการป้องกันในทิศทั้งหลายให้แก่ศิษย์แล้วจากหน้าที่ทั้ง 5 ประการของทิศเบื้องหน้านี้ นักศึกษาคงจะเห็นแล้วว่า หน้าที่สำคัญของครูอาจารย์คือ การปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ทั้งทางธรรม และทางโลกให้ศิษย์ทั้งมวล ถ้าครูอาจารย์ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนอย่าง มบูรณ์ ศิษย์ทั้งมวลย่อมเป็นคนดีโดยถ้วนหน้าด้วยเหตุนี้ครูอาจารย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะมีหน้าที่ สอนวิชาอะไร ในระดับชั้นใดก็ตาม จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมสำคัญ อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี การที่ครูอาจารย์จะเกิดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว จำเป็นต้องศึกษาพระธรรม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติตาม สมควรการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิผล โดยวิธีลัด ก็จำเป็นต้องศึกษากับพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อที่จะให้บรรดาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ทางธรรมถึงขั้นมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ถาบันการศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากสถาบันสงฆ์อย่างต่อเนื่อง

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034972826639811 Mins