การสร้างเครือข่ายคนดี มีหลักการและวิธีปฏิบัติ อย่างไร

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

 

การสร้างเครือข่ายคนดี มีหลักการและวิธีปฏิบัติ อย่างไร

 


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ และวิธีปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายคนดีไว้ในหลายพระสูตร แต่ละพระสูตรอาจจะมีรายละเอียดในการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่หลักการย่อมเหมือนกันต่อไปนี้เป็นหลักการและวิธีปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายคนดีที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ในมหานามสูตร 1

 

              1. ตัวเราเองต้องเป็นคนดี โดยยึดพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดกาล


              2. ตัวเราเองต้องรักษาศีล 5 ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เป็นนิตย์


              3. ตัวเราเองต้องปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง ด้วยการถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล และจาคะ การ
ปฏิบัติ 3 ประการนี้ ย่อมมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางด้วย นอกจากนี้ก็ยังจะต้องขวนขวายหาเวลาเข้าวัดเพื่อฟังธรรม พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ฟังมานั้น ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (มิใช่ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา) แล้วนำมาปฏิบัติ สมควรแก่ธรรม คือปฏิบัติธรรมอันเป็นพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไปอีก การปฏิบัติตามนัยนี้ก็คือการทุ่มเทเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขให้ยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010221521059672 Mins