อาจารวิบัติ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2549

 

.....อาจารวิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาจาระ ความประพฤติเสีย

 

.....อาจารวิบัติ หมายถึง ความเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยไม่รักษามารยาท ไม่ประพฤติให้ถูกทำนองคลองธรรม

 

.....คนที่มีอาจารวิบัติ เรียกได้ว่า คนเสียความประพฤติ เพราะมีความประพฤติเสียหายประพฤติผิดทำนองคลองธรรม ประพฤติทุจริตเป็นคนไม่มีมารยาท เช่น ชอบเป็นนักเลง นิสัยเกเร ชอบก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ชอบอบายมุขต่างๆ เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน เป็นต้น

 

.....คนที่มีอาจารวิบัตินั้นชื่อว่าเป็นคนเสียคือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพคือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นคนเอาดีได้ยาก

 

 Total Execution Time: 0.0031934142112732 Mins