อาชวะ

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2549

 

.....อาชวะ แปลว่า ความเป็นคนตรง ใช้ หมายถึง ความซื่อตรง ไม่ลดเลี้ยวคดโกง แน่วแน่อยู่ในหลักสุจริต

 

.....ลักษณะนิสัยของคนมีอาชวะ คือเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีมายาสาไถย รักความซื่อสัตย์สุจริต รักความยุติธรรม เกลียดความคดโกง ยึดหลักความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้าที่การงาน เป็นคนไม่ทิ้งคุณธรรมแม้จะถูกรังแกข่มเหง แม้ตัวเองจะลำบาก เป็นคนตรงต่อคุณธรรม ยอมสละชีวิตได้เพื่อรักษาคุณธรรมและความถูกต้องให้ดำรงคงอยู่

 

.....อาชวะ เป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0011509974797567 Mins