อปจายนะ – อปจายนมัย

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2549

 

.....อปจายนะ แปลว่า การถ่อมตน หมายถึงถึง ความเป็นผู้มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพนับถือยำเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือด้วยความจริงใจ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ไม่แสดงอาการกระด้างแข็งข้อด้วยทิฐิมานะ

 

.....ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ คือ ผู้ใหญ่ ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ใหญ่โดยชาติกำเนิด คือ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ผู้ใหญ่โดยวัย คือผู้สูงอายุ และผู้ใหญ่โดยคุณ คือผู้ที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่มีอคติ

 

.....อปจายนะ เป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า อปจายนมัย แปลว่า บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

 

.....อปจายนมัย ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนทั่วไป ได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้ใหญ่

 

 Total Execution Time: 0.0099864363670349 Mins