สรุปความล้มเหลวของทิศ 6

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

สรุปความล้มเหลวของทิศ 6

 

 

       ถ้าท่านผู้อ่านได้ตรองตามธรรมบรรยายในบทนี้ ตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ แล้วนึกเปรียบเทียบกับสภาวการณ์จริงในสังคม ท่านย่อมจะเห็นได้แล้วว่า ผู้คนโดยทั่วไปในสังคม หรือจะขอเรียกว่าทิศ 6มิได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามอริยวินัย เพราะความไม่รู้ ซึ่งเนื่องมาจากไม่ได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรประการหนึ่งสาเหตุที่ไม่ได้ นใจศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่เอง ที่ทำให้ทิศ 6 ขาดความรู้เรื่องสังคหวัตถุ 4 จึงทำให้ขาดศิลปะในการครองใจคน อีกประการหนึ่งการขาดความรู้เรื่องสังคหวัตถุ 4 มีผลเสียอย่างไรผลเสียของการขาดความรู้ธรรมะหมวดนี้ก็คือ เกิดโรคใจแห้ง หรือโรคแล้งน้ำใจ ระบาดในหมู่ทิศ 6

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.011399702231089 Mins