แนะนำดี

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2557

 

แนะนำดี


              แนะนำดี หมายถึงอะไร

 

             แนะนำดี หมายถึง แนะนำปลูกฝังอบรมเกี่ยวกับเรื่องกิริยามารยาทต่างๆ เช่น การนั่ง การยืน
การเดิน การเคี้ยว การพูดจาให้สุภาพเรียบร้อย และอ่อนน้อมทำไมจึงต้องแนะนำเรื่องมารยาทต่างๆ
สาเหตุที่ครูอาจารย์ต้องแนะนำอบรมเรื่องมารยาทให้แก่บรรดาศิษย์ ก็เพราะว่าศิษย์แต่ละคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน เยาวชนบางครอบครัวได้รับการอบรมเรื่องกิริยามารยาทตลอดจนการแต่งกายมาเป็นอย่างดี แต่บางครอบครัวก็ไม่ใคร่จะได้รับการอบรมให้รู้จักการแ ดงกิริยามารยาทในสังคม
จึงเลียนแบบอย่างที่ไม่ดีจากเพื่อนเกเร หรือแม้แต่จากรายการโทรทัศน์ด้อยคุณภาพอีกประการหนึ่ง ภาพสังคมที่โรงเรียนเป็นที่ประชุมของชนหมู่มาก ถ้าแต่ละคนมีกิริยาวาจา
ุภาพเรียบร้อย อดทน ต่อการกระทบกระทั่งเล็กๆ น้อยๆ ข่มใจไม่แสดงความเห็นแก่ตัวจนเกินไป การอยู่ร่วมกันก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกัน ก็จะทำให้เด็กๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนร่วมกันได้ฉันเพื่อน

 

             แต่ถ้าเด็กแต่ละคนมีกิริยาวาจาหยาบคาย แข็งกระด้าง ก้าวร้าวกักขฬะ ก็จะเกิดการกระทบ
กระทั่งกันบ่อยๆ ทำให้หมดความรู้สึกอดทน ในที่สุดก็จะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และทะเลาะวิวาทกันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการ อนในโรงเรียน เพราะเหตุนี้ครูอาจารย์ทุกท่านจึงจำเป็นต้องคอย อดส่องดูแลอบรมแนะนำเรื่องกิริยามารยาทของศิษย์อยู่เสมอ


            อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องกิริยามารยาทนี้ ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะให้ความเอาใจใส่ฝึก
อบรมลูกหลานของตนเป็นอย่างดี เพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นภาระหนักของครูอาจารย์ซึ่งจะมีส่วนอนุเคราะห์
ให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลอนึ่ง มีข้อสังเกตว่านักเรียนที่มีกิริยามารยาทดีนั้น มักจะมีสัมฤทธิผล ทางการเรียนดีตามมาด้วย ผิดกับเด็กนักเรียนที่หยาบคายกักขฬะ ซึ่งมักจะเป็นเด็กเกเรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก

 

            แนะนำดีมีขอบเขตจำกัดอยู่ในเรื่องมารยาทเท่านั้นหรือยังมีเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่ครูอาจารย์จะต้องแนะนำอบรมศิษย์ เรื่องนั้นก็คือ การไม่คบคนพาล ไม่คบเพื่อนชั่ว คำแนะนำนี้ย่อมหมายความว่าครูอาจารย์จะต้องชี้แจงลักษณะนิสัยของมิตรเทียมและมิตรแท้ โดยเปรียบเทียบให้ศิษย์เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ย่อมมีนัยว่าครูอาจารย์ต้องอบรมสั่งสอน


           ปลูกฝังให้ศิษย์ของตนให้เป็นมิตรแท้ด้วย เพราะถ้าเป็นมิตรเทียมก็จะไม่มีใครต้องการคบหา มาคมด้วยการที่ครูอาจารย์จะแนะนำศิษย์ ให้เข้าใจเรื่องมิตรเทียม และมิตรแท้อย่างลึกซึ้ง จำเป็นจะ
ต้องแนะนำให้เชื่อมโยงไปถึงสัมมาทิฏฐิ 10 ประการด้วยกล่าวโดยสรุปได้ว่า หน้าที่ประการที่ 1 ของทิศเบื้องขวา ก็คือ ครูอาจารย์ทุกๆ ท่านต้องปลูกฝังความรู้ทางธรรม พร้อมทั้งวินัยทางกายและวาจา ให้แก่ศิษย์อย่างดีที่สุดนั่นเองเพื่อศิษย์จะได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.044697149594625 Mins