การปลูกฝังลักษณะนิสัย

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

การปลูกฝังลักษณะนิสัย

 

            การปลูกฝังลักษณะนิสัยควบคู่กับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การปลูกฝังด้วยวิธีนี้เหมาะกับเด็กระดับอนุบาลและประถมต้น เนื้อหาสาระของธรรมะที่นำมาปลูกฝังอบรม ควรเป็น เนื้อหาธรรมะจากสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ บางข้อที่นำมาแปลง เป็นภาคปฏิบัติได้ และเนื้อหาธรรมะหมวดอื่นที่ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ และสามารถนำมาแปลงเป็นภาคปฏิบัติได้ เช่น บุญกิริยาวัตถุ 3 ธรรมะ 2 ข้อแรก ในสังคหวัตถุ 4 เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีการสวดมนต์บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งในภาคภาษาไทยและบาลีโดยจัดให้เหมาะสมกับวัย และความรู้ด้านภาษาของเด็ก และการเจริญสมาธิภาวนาสำหรับเด็กระดับประถมปลาย ก็ยังคงเน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัย ควบคู่กับการปฏิบัติ แต่เนื้อหาสาระของธรรมที่นำมาปลูกฝังจะมากขึ้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053886330127716 Mins