การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรต้องเป็นนโยบายระดับชาติ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรต้องเป็นนโยบายระดับชาติ


           ทำไมการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรต้องเป็นนโยบายระดับชาติมีเหตุผลสำคัญอย่างน้อย 5 ประการ คือ

 

                 1. เพื่อใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือปฏิรูปมนุษย์สำหรับผู้คนในชาติพร้อมกันทั่วประเทศ


           2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับ ได้ตระหนักว่าความรู้ทางธรรมมีความสำคัญเท่าๆ กันหรือสูงกว่าความรู้ทางโลก ได้ตระหนักว่าคนเก่งทางโลกที่ไร้หิริโอตตัปปะย่อมไม่ต่างกับมีดหรือดาบที่ไร้ฝัก ย่อมก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกวินาที ได้ตระหนักว่าคนเก่งทางโลกเป็นคนประเภทตาเดียวที่พร้อมจะสร้างความหายนะให้แก่ตนเองและสังคมโดยรวม เมื่อตระหนักดังนี้แล้ว ย่อมจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางธรรมอย่างแท้จริง


                3. เพื่อให้สถาบันสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง ไว้ในฐานะทิศเบื้องบน ขณะเดียวกัน สถาบันสงฆ์ก็จะได้ตื่นตัวพันาบุคลากรในสถาบันให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม สมควรได้รับความเคารพนบนอบบูชา ในฐานะทิศเบื้องบนสมควรเป็นที่พึ่งที่ระลึกทางธรรมของญาติโยมมีความจริงอยู่ว่า บุคลากรใน สถาบันสงฆ์ ที่หย่อนภูมิรู้ภูมิธรรม หย่อนการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ซ้ำร้ายบางท่านยังเกี่ยวข้องกับดิรัจฉานวิชา ย่อมไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้แก่ญาติโยมได้ เมื่อญาติโยมขาดที่พึ่งทางธรรม ก็คือขาดที่พึ่งที่ระลึกในชีวิต ย่อมขาดสัมมาทิฏฐิไปด้วย จึงมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ แล้วก่อกรรมชั่วต่างๆ นานา เป็นปัญหาเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมือง

 

                4. เพื่อให้ผู้คนใน 5 ทิศ เร่งขวนขวายศึกษาและปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงโทษภัยของการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยของตนแบบบกพร่อง จึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์


               5. เพื่อให้เครือข่ายกัลยาณมิตรสามารถดำเนินการปฏิรูปมนุษย์ ไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักเพราะรัฐสามารถจัดงบประมาณสำหรับทำกิจกรรมของเครือข่ายตามความเหมาะสม อีกทั้งสามารถจัดบุคลากรประจำสำหรับทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง 3 สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย สรุปก็คือ เครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน เป็นเครื่องมืออย่างดีเยี่ยม ที่สามารถเอื้อให้การปฏิรูปมนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทั่วประเทศ แต่รัฐจะต้องเป็นผู้จุดประกายให้เครือข่ายเกิดขึ้นก่อน พร้อมทั้งจัดหางบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ทางธรรมจำนวนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง 3 สถาบัน ดังนั้นถ้ารัฐรับเรื่องเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ไว้เป็นนโยบายระดับชาติเครือข่ายกัลยาณมิตรก็จะฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสามารถขยายเป็นเครือข่ายติดต่อกันได้ทั่วประเทศ โดยวิธีนี้รัฐก็จะไม่ต้องเสียงบประมาณสร้างเรือนจำเพิ่มขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็ไม่ต้องทำงานกันล้นมืออย่างทุกวันนี้ เพราะประชาชนทั้งชาติเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.013025482495626 Mins