กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

         

          คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


          1. จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา


          2. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา


          3. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา


          4. เปิดประตูต้อนรับ


          5. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ

 

          สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ และย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ 6 ประการ คือ


         1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว


         2. ให้ตั้งอยู่ในความดี


         3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม


         4. ให้ได้ฟังที่ไม่เคยได้ฟัง


         5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง


         6. บอกทางสวรรค์ให้


         คหบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตรบำรุง โดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ 6 ประการนี้ ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้อง ทำให้เกษม
ปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้ิ

 

        อธิบายความ  คฤหัสถ์สามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน 5 ประการ ได้สมบูรณ์ ก็เพราะสมณพราหมณ์ได้ปฏิบัติอริยวินัย ตามหน้าที่ของทิศเบื้องบน 6 ประการได้สมบูรณ์ นั้นคือ


         1. ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ และฝ่ายสมณพราหมณ์ ต่างได้บำเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์ ตามอริยวินัย


          2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิให้แก่กล้ามั่นคงยิ่งขึ้น และพยายามกำจัดมิจฉาทิฏฐิให้สิ้นซากเด็ดขาด


          3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องบน ของฝ่ายคฤหัสถ์แต่ละราย กำลังเพิ่มพูนมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใดๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝ่ายคฤหัสถ์ไปกล้ำกรายทิศเบื้องบนได้ และภัยใดๆก็ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องบนกล้ำกรายมาถึงคฤหัส ถ์ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตนให้พ้นจากกรรมชั่วทั้ง 14 ประการโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากคฤหัสถ์ได้รับการอบรมเคี่ยวเข็ญจากทิศเบื้องบนให้ถึงพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา นั่นเอง ในเวลาเดียวกันสมณพราหมณ์เมื่อเป็นเนื้อนาบุญให้คฤหัสถ์แล้ว ย่อมทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ทั้ง สองฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญ ตามเส้นทางของตนอย่างแท้จริง ฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้องบนเรียบร้อยแล้ว

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015465497970581 Mins