ประเภทของการปรับใจ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

       

 

ประเภทของการปรับใจ


         การปรับใจ เพื่อการทำสมาธินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ


         1. การปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน
         เป็นการปรับความคิด คำพูด และการกระทำของตนเองในชีวิตประจำวันให้เป็นสัปปายะ คือ เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อ ภาพใจเพื่อพิจารณาและแก้ไขเหตุการณ์ภายนอกเหล่านั้นเพื่อรักษา ภาวะใจให้คงที่ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขสิ่งที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับใจ


         2. การปรับใจในขณะทำสมาธิ
         เป็นการทำใจให้พร้อมเข้าสู่สภาวธรรมภายใน ในขณะทำสมาธิ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 
 

 

 Total Execution Time: 0.0010013500849406 Mins