บริกรรมนิมิต คือ นิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้น ได้แก่สิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ ในการเจริญสมาธิ เช่น ดวงกสิณที่เพ่งดู
...อ่านต่อ
นิมิต คือ เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนด ประโยชน์ของนิมิตมีไว้เพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเช่นเดียวกับคำภาวนา
...อ่านต่อ
ใจถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต ดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เพราะใจเป็นตัวควบคุม ความคิด คำพูด
...อ่านต่อ
การปรับใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ภาวะของใจให้เหมาะสมต่อสภาวะความเป็นสมาธิ
...อ่านต่อ
ในวิถีชีวิตประจำวันมีเครื่องดึงใจเราออกจากตัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของการงานต่างๆ
...อ่านต่อ
การปรับใจ เพื่อการทำสมาธินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
...อ่านต่อ
เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำซึ่งทำให้อารมณ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอๆ
...อ่านต่อ
ในช่วงเวลาที่ทำสมาธิ นอกเหนือจากการปรับใจในขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันซึ่งมีผลทำให้ใจพร้อมที่จะเข้าถึงสมาธิ
...อ่านต่อ
วิธีการที่ใช้ในการปรับใจนี้มีหลายวิธี ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตน
...อ่านต่อ
นึกถึงธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ำตก ทะเล ที่ทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่ง มีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนา ดังตัวอย่าง
...อ่านต่อ
ผ่เมตตา จะทำให้ใจของเราขยาย เบิกบาน และยังเหมาะสำหรับคนที่มักหงุดหงิด โกรธง่ายและมักมีอารมณ์ค้างเกี่ยวกับเรื่องความไม่พอใจในคน
...อ่านต่อ
นึกถึงความจริงของสรรพสิ่งว่าตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ จะทำให้ใจของเราปลอดโปร่งตัดเครื่องผูกพันในใจให้หมดสิ้นไป
...อ่านต่อ
พุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ โดยยึดเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในการภาวนา
...อ่านต่อ
การปรับใจตามแนวทางของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
ในขณะฝึกปฏิบัติสมาธิ หลายท่านมักจะพบกับสภาวะที่ใจซัดส่ายไปมา บางครั้งก็มีความคิดที่ปรากฏเป็นภาพของคนสัตว์สิ่งของ
...อ่านต่อ
มือขวาทับมือซ้าย ปลายนิ้วชี้มือขวาจรดกับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย ถ้าปลายนิ้วชี้ขวาจรดพอดี
...อ่านต่อ
ตั้งกายตรงสัตว์ทั้งหลาย เว้นจากมนุษย์แล้ว ได้ชื่อว่าเดรัจฉาน ซึ่งแปลว่า ผู้มีลำตัวไปตามขวางที่สัตว์ได้ชื่อเช่นนี้
...อ่านต่อ
แม่ทัพใหญ่ในการสู้รบกับกิเลสสติคือหัวใจของการฝึกสมาธิ ความมุ่งหมายประการสำคัญที่สุดของการฝึกสมาธิ
...อ่านต่อ
การผ่อนคลายให้เริ่มจากศีรษะไปจนกระทั่งถึงปลายเท้า แล้วค่อยๆ ทำย้อนกลับขึ้นมา เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและเป็นการปรับ
...อ่านต่อ
การหลับตามีวัตถุประสงค์ไม่ให้เห็นภาพภายนอก ซึ่งจะพลอยทำให้ใจของเราฟุ้ง เหมือนเรา ปิดฉากปิดม่านของตา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร