อาชีวัฎฐมกศีล

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2549

 

.....แปลว่า ศีลมีอาชีวะเป็นที่ ๘ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นศีลพิเศษ ๘ ข้อ โดยมีสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่ ๘

 

.....อาชีวัฎฐมกศีล มี ๘ ข้อ คือ กุศลกรรมบถ ๗ ข้อข้างต้น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ ) ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และ สัมมาอาชีวะ

 

.....กล่าวโดยสรุป อาชีวัฎฐมกศีลนี้ก็คือ มรรค ๘ ที่เป็นส่วนศีล คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ นั่นเอง

 

.....อาชีวัฎฐมกศีล จัดเป็นอาทิพรหมจรรย์คือ เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งผู้ดำเนินตามมรรค ๘ ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปคือสมาธิและปัญญา

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011277993520101 Mins