วันครูวิชชาธรรมกาย

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2557

 

 

 

วันครูวิชชาธรรมกาย

 

         สมาธิเป็นยอดคำสอนในพระพุทธศาสนา  เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในคุณธรรม  3  ประการ  คือศีล  สมาธิ  ปัญญา

 

        ศีล  เป็นส่วนประกอบ  เป็นเหตุให้จิตใจดำเนินไปสู่สมาธิได้เร็วขึ้น  เมื่อกายบริสุทธิ์ด้วยศีล  ใจก็ผ่องใสเบิกบาน  รู้สึกละอายเกรงกลัวบาปแม้ไม่มีใครรู้เห็น  ก็ไม่ทำความชั่วทั้งหลายส่วนปัญญานั้นเป็นผลของสมาธิ  ดวงปัญญารุ่งโรจน์  สว่างไสว   ได้เพราะกำลังแห่งสมาธิ  หากไม่เคยนั่งสมาธิเจริญภาวนา  ถึงจะศึกษาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นร้อยเล่มพันเล่มคัมภีร์ก็ไม่มีทางบรรลุมรรคนิพพานได้

 

           แต่บุคคลใดก็ตามที่เจริญสมาธิภาวนา  ประเภททิ้งชีวิต  ปลอยวางทุกสิ่ง  วางใจนิ่งได้ถูกส่วน  ตั้งมั่นอยู่ศูนย์กลางกาย  ปฏิบัติตนตามมรรคมีองค์  8  ย่อมมีโอกาสตรัสรู้ธรรม  ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นอยู่กันความเพียร  บริสุทธิ์  และกำลังบุญบารมี  แต่หนหลังซึ่งสั่งสมาข้ามชาติ

 

            การค้นพบศูนย์กลางกาย  ฐานที่มั่นของใจ  ตั้งอยู่ตรงฐานที่  7  กลางท้อง  เหนือสะดือขึ้นมา  2  นิ้วมือ  ซึ่งเป็นที่ทรงพลังมากที่สุดของมนุษยชาติ  ทุกเชื้อชาติ  ศาสนา  จึงเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคปัจจุบัน  ไม่มีสิ่งใดมาปานเปรียบ  เพราะศูนย์กลางกายเป็นแหล่งเดียวที่เป็นต้นทางไปสู่อายตนนิพพาน  เป็นแหล่งเดียวที่เมื่อใจตั้งมั่นที่นี้ได้ก็จะทำให้ใจเป็นสุขกายปราศจากทุกข์  โรคภัยพบแต่หนทางแห่งความสำเร็จเพราะศูนย์กลางกายเป็นแหล่งรวมแห่งบุญกุศล  พลังงานบริสุทธิ์ที่ให้ผลเป็นความสุขไร้ทุกข์โทษมาเจือปน

 

            บุคคลใดที่มีพลังงานบริสุทธิ์  หรือบุญกุศลสั่งสมอยู่ตัวมาก  ภัยพิบัติทั้งหลายก็ทำร้ายทำลายไม่ได้  พลังงานบริสุทธิ์ที่สั่งสมได้ทุกเวลานาทีทีก็คือ  การเจริญสมาธิภาวนานั่นเอง  หากเรารู้จักแบ่งเวลาของชีวิตมาเพียงวันละ  1  ชั่วโมง  เพื่อเจริญสมาธิภาวนาอย่างทิ้งชีวิตปล่อยวางทุกสิ่ง  กลั่นกายใจให้บริสุทธิ์งดงาม  ก็จะทำให้ใจของเราแข็งแกร่ง  แต่งดงามอ่อนโยน  เปี่ยมมหากรุณาต่อทุกชีวิต  กายของเราแข็งแรงปราศจากโรค  มีอายุขัยยืนยาว  มีกำลังใจอันมหาศาลที่จะทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด  กิเลสแม้ยังมีแต่มันไร้แรงบีบคั้นให้เราทำความชั่วได้  เพราะกิเลสมันแพ้ใจที่ใสสว่างดุจดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน

 

            ชาวโลกยุคนี้จึงโชคดีและมีบุญมาก  ที่ได้รู้จักศูนย์กลางกายที่ซึ่งทรงพลังมากที่สุดของมนุษย์ทุกคน  จากค้นพบของพระมงคลเทพมุนี  (สด จันทสโจ)  หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ  ซึ่งท่านเจริญสมาธิภาวนาโดยเอาชีวิตเป็นเติมพันถ้าไม่ได้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก็ไม่ยอมลุกจากที่นั่งสมาธิ 

 

            เมื่อปี  พ.ศ. 2460  วันเพ็ญขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  10  กลางพรรษาที่  12  ขณะที่พระมงคลเทพมุนีกำลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในอุโบสถ  วัดโบสถ์บน  บางคูเวียง  ท่านภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง ” ใจสงบนิ่งเป็นสมาธิ  กระทั่งเห็นดวงสว่าง  อยู่ที่ศูนย์กลางกาย  กลางท้อง  ต่อมาหลังฉันเพลแล้วช่วงบ่ายท่านได้มานั่งสมาธิต่อ  โดยหยุดใจอยู่กลางดวงนั้นดูไปเรื่อยๆ  กระทั่งมีเสียงดัง  จากดวงสว่างว่า  “มัชฌิมา  ปฏิปทา”  พร้อมกับมีจุดสว่างใสผุดขึ้นมากลางดวงใส  ขยายใหญ่ขึ้น  ท่านจึงตามเห็น  เข้ากลางดวงสว่างที่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆ  ด้วยใจหยุดนิ่ง  ในที่สุดก็เห็นกายในกายเข้าไปตามลำดับ  เข้าถึงกายธรรม  ซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตใสบริสุทธิ์  นั่งสมาธิอยู่ตรงศูนย์กลางกาย

 

           จากประสบการณ์เห็นภายใน  และญาณทัสสนะที่แก่กล้าเชี่ยวชาญมากขึ้นตามลำดับ  ท่านจึงสรุปวิชชาธรรมกายความรู้อันยิ่งยอด เป็นใจความสั้นๆว่า  คนเราจะเข้าถึงธรรมภายในได้ใจต้องหยุด  ความเห็น  ความจำ  ความคิด  และความรู้  ต้องรวมหยุดนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียว  เอกัคคตา  หรือ “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”

 

          แต่กว่าพระมงคลเทพมุนี  จะค้นพบศูนย์กลางกาย  ค้นพบทางสายกลางภายใน  “มัชฌิมา  ปฎิปทา”  ทางดำเนินจิตไปสู่ต้นทางพระนิพพาน  ได้เข้าถึงกายธรรม  แหล่งความรู้แห่งวิชชาธรรมกาย  วิชชาธรรมความรู้อันบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา  ท่านได้เจริญสมาธิทุกวัน  ควบคู่กับการศึกษาหาความรู้ทางปริยัติ  เชี่ยวชาญภาษาบาลี  สามารถแปลคัมภีร์มหาสติปัฎฐานได้  เรียกว่าศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งปริยัติ  และปฏิบัติธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  ท่านถามระลึกอยู่เสมอว่าทำอย่างไรหนอ  จึงจะเห็นรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วันใดที่ได้บรรลุธรรมท่านจะเป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนา  เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกตลอดชีวิต

 

            การบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี  (สด จันทสโร)  ได้เป็นพยานยันยืนว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นจริง  ไม่จำกัดกาลเวลา  และรู้เห็นได้ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้น

 

 

            วันครูวิชชาธรรมกาย  ปีนี้ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  10  วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2557  97  ปี  ซึ่งพระมงคลเทพมุนี  (สด  จันทสโร)  ค้นพบวิชชาธรรมกาย  และศูนย์กลางกายที่ทรงพลังมากที่สุดของมนุษย์  หากมนุษย์ไม่รู้จักศูนย์กลางกาย  โลกคงมืดมนไม่เชื่อบุญบาปชีวิตจักพินาศ  เพราะไม่รู้ว่าจะนำใจกลับฐานที่มั่นดังเดิมได้อย่างไรไม่เข้าใจถึงคำว่า  สัมมาสมาธิ  ใจที่เป็นสมาธิอยู่ภายในตัว 

 

           การค้นพบของท่านจึงทรงคุณค่ามหาศาลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ  เปลี่ยนเรื่องยากที่สุดในชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย  แต่ลึกซึ้ง  งดงาม  เปลี่ยนโลกที่ร้ายแรงด้วยเปลวไฟแห่งสงคราม  ให้กลับกลายเป็นโลกที่มีแต่สันติสุข  เมื่อใจของมนุษย์เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ศูนย์กลางกาย  หยุดใจอยู่ในแหล่งเดียวกัน  วิชชาธรรมกายคือคำสอนที่นำทางเราให้หลุดพ้นจากการครอบงำของกิเลส  ความเลวร้ายทั้งหลายได้

 

           บุคคลใดใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ  ตั้งมั่นอยู่ตรงศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา  ย่อมอยู่เป็นสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า  ภัยพาลไม่อาจทำอันตรายได้  ด้วยอานุภาพของจิตบริสุทธิ์และวิชชาธรรมกาย

 

 

 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

1/9/57

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011877139409383 Mins