บุญกฐิน

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2557

 
บุญกฐิน

ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก?     การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดถึง 7 อย่าง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือเป็นการทำบุญทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่การทำบุญทอดกฐิน

     ข้อจำกัดทั้ง 7 อย่างของการทำบุญทอดกฐินได้แก่..

      1. เป็นบุญที่จำกัดด้วยประเภทของทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้

     2. เป็นบุญที่จำกัดด้วยกาลเวลา คือ การทอดกฐินจะต้องทำภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา

     3. เป็นบุญที่จำกัดด้วยงาน คือ ในวันทอดกฐินพระภิกษุผู้กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม หรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ตัดเย็บ ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ทายก ทายิกา นำมาถวายเมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้วก็ต้องกรานกฐินให้เสร็จ และครองผ้าที่ได้รับภายในวันนั้น จะเลื่อนไปเป็นวันอื่นไม่ได้
  
     4. เป็นบุญที่จำกัดไทยธรรม คือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้คือต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ของที่นำมาถวายในพิธีทอดกฐิน เช่น ผ้าที่เป็นหนึ่งในไตรจีวรผืนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผ้ากฐินตลอดจนปัจจัยไทยธรรมอย่างอื่นที่นำมาร่วมถวายถือว่าเป็นบริวารกฐินทั้งหมด
   
     5. เป็นบุญที่จำกัดผู้รับ คือ ถ้าหากวัดนั้นมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ 3 เดือน และมีพระจำพรรษาไม่ถึง 5 รูปวัดนั้นรับกฐินไม่ได้
   
     6. เป็นบุญที่จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
 
     7. เป็นบุญที่เกิดจากพุทธานุญาต คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ดำริให้ทายก ทายิกา ถวายผ้ากฐินแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบ 3 เดือน ต่างจากการทำทานอย่างอื่นที่ต้องมีผู้กราบทูลขอจากพระพุทธองค์ก่อน เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขากราบทูลขอถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงมีการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนขึ้น
 


จากคอลัมน์ท้ายเล่มวารสารอยู่ในบุญ ฉบับเดือนกันยายน 2557
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011028488477071 Mins