ใช้หลักอะไร...ในการประเมินตัวเอง

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2557

 

ใช้หลักอะไร...ในการประเมินตัวเอง

 

    เรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นคนดี เพราะการเป็นคนดีจะนำมาซึ่งความสุขในการดำรงชีวิตทั้งต่อตน เอง และคนรอบข้าง

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหน  

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยที่พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ทรง ให้หลักไว้คือ

1.ให้เราตรวจดู ศรัทธา ว่าเราศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน

2.สำรวจดูศีลว่าเราเคร่งครัดในการรักษาศีลมากน้อยเพิ่มขึ้นแค่ไหน โดยดูได้จากความละอายเกรง กลัวต่อบาปว่าเรามีมากขึ้นบ้างไหม

3.จากนั้นให้ดูว่าเรามี สุตตะ เพิ่มขึ้นไหม ซึ่งเป็นการประเมินค่าในด้านการศึกษาธรรมะ เพื่อให้เรา มีความรู้ในการสอนตัวเองพัฒนาชีวิตอย่างถูกหลักวิชชาเพิ่มมากขึ้น

4.ส่วนลำดับต่อไปสำรวจดู จาคะ ความเสียสละตัดใจ สามารถสละสิ่งของและอารมณ์เพิ่มขึ้นบ้างไหม

5.ข้อถัดไปสำรวจดู ปัญญา ว่าเราก้าวไปถึงขั้นไหนแล้ว ตั้งแต่ รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง รวมไปถึงภาวนา มยปัญญา

6.ลำดับสุดท้ายก็คือ ปฏิภาณ  ความสามารถในการตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมอัน ถูกต้อง

การสำรวจตัวเองอย่างนี้ จะทำให้เราทราบถึงการพัฒนาตัวเองให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้อง และกลาย เป็นคนดีมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด...

 

 

จากหนังสือ อยู่ในบุญ

Peaceful mind 20 ต.ค.2557

 Total Execution Time: 0.0059234499931335 Mins