ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2557

 
 
พุทธพจน์เตือนใจ

"ความดี คนดีทำได้ง่าย แต่คนชั่วทำได้ยาก  ความชั่ว คนชั่วทำได้ง่าย แต่คนดีทำได้ยาก"
ขุททกนิกาย ธรรมบท

     ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม มีทั้งคนดีและคนไม่ดีอาศัยอยู่ บางครั้งตัวเราเองก็เป็นคนดี คิดดี พูดดี แต่บางทีก็ไม่ค่อยจะดี ขุ่นมัว ขัดเคือง โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ ยังมีทั้งดีและไม่ดีสลับกัน ถ้าช่วงไหนกุศลธรรมเข้ามาในจิตใจ เราก็อยากจะทำแต่ความดี เมื่อทำความดีไว้มากๆ ความดีนั้นก็จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ให้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือกระทั่งนิพพานสมบัติ จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป แต่ถ้าช่วงไหนอกุศลธรรมเข้ามาในจิตใจ ก็จะบังคับให้สร้างกรรม กรรมนั้นก็จะส่งผลเป็นวิบากอันเผ็ดร้อน ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสในอบายภูมิ ทุคติ วินิบาต นรก
 
 Total Execution Time: 0.014563767115275 Mins