จิตของมนุษย์สามารถฝึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2557

 

พุทธพจน์เตือนใจ     "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผ้าที่เศร้าหมองมีมลทินจับ ช่างย้อม นำเอาผ้าผืนนั้นใส่ลงในนํ้าย้อมใดๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมไม่ดี มีสีมัวหมอง เพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ ฉันใด เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ ฉันนั้น 
ผ้าที่บริสุทธิ์สะอาด ช่างย้อมพึงนำเอาผ้าผืนนั้นใส่ลงในนํ้าย้อมใดๆ  คือสีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้านั้นพึงเป็นของมีสี ที่เขาย้อมดี มีสีสด ข้อนั้นเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ ฉันใด เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ ฉันนั้น"
มูลปัณณาสก์

   จิตของมนุษย์สามารถฝึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ และพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ จิตดวงนี้จะเศร้าหมองหรือผ่องใสก็ขึ้นอยู่กับตัวของเรา ถ้าหากเกิดมาไม่เคยสั่งสมบุญกุศล ไม่เคยนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส แถมยังทำบาปอกุศลเป็นอาจิณ ใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องใส เมื่อใจหมองก็ต้องไปสู่ทุคติ แต่ถ้าผ่องใสก็ไปสู่สุคติ นี่เป็นกฎแห่งการกระทำที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดี ชีวิตเราจะได้ไม่ผิดพลาด เป็นกฎสากลไม่เลือกปฏิบัติกับเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง แต่มีผลบังคับสรรพสัตว์ทั้งหมดในภพสาม

 Total Execution Time: 0.016320133209229 Mins