โอวาทปาฏิโมกข์

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2549

 

.....โอวาทปาฎิโมกข์ แปลว่า โอวาท คำสั่งสอน คำแนะนำที่เป็นหลักเป็นประธาน

.....โอวาทปาฏิโมกข์ หมายถึง คำสอนสำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันจัดเป็น “หลักการใหญ่” หรือหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคำสอนที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่พระสาวกสำหรับไปประกาศศาสนา ถือว่าเป็น “ตัวศาสนา” ก็ได้

 

โอวาทปาฏิโมกข์ มี ๓ ข้อ คือ

 

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง หมายถึงการประพฤติงดเว้นจากทุกจริต จากบาปกรรมทุกอย่าง

๒. การยังกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงการประพฤติสุจริต ประกอบกรรมดีให้พร้อมมูล

๓. การทำใจของตนให้ผ่องใส หมายถึง ทำใจให้หมดจดให้ปลอดจากกิเลสที่ทำให้ใจเศร้าหมองมี โลภ โกรธ หลง เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011505325635274 Mins