คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระ

 

คำถวายข้าวพระพุทธ

 

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกังวะรัง พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ ฯ
 

 

 คำลาข้าวพระ
 

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ

 

 

 Total Execution Time: 0.01885218222936 Mins