คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2563

คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์
 


     ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมัง อะนันตะ,
ธะนะปุญญะเสตุง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ,
สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อิมัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,
อะนันตะ, ธะนะปุญญะเสตุง, ทานัสสะ อานิสังโส, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ, สังวัตตะตุ ฯ 


     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอมอบถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์, พร้อมกับของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
เพื่อเป็นพุทธบูชา, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้,
ขออานิสงส์ แห่งการถวาย, สะพานบุญทรัพย์อนันต์, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, และเพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031412998835246 Mins