คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2566

คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป

 

คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป

 (นำ)  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต

Handa mayaṃ buddhassa bhagavato

 ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

pubbabhāganamakāraṃ karoma se

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (3 จบ)

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

อัชชายัง, วิสาขะปุณณะมี, สัมปัตตา,

Ajjāyaṃ visākhapuṇṇamī sampattā

วิสาขะนักขัตเตนะ, ปุณณะจันโท, ยุตโต,

Visākhanakkhattena, puṇṇacando,yutto

ยัตถะ ตะถาคะโต, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

Yattha tathāgato,arahaṃ sammāsambuddho

 วิสาขปุณณมิยัง, ชาโต เจวะ, อันติมะชาติยา,

visākapuṇṇamiyaṃ,jāto,ceva,antimajātiyā

 อะภิสัมพุทโธ, สัมโพธิญาณัง, ปะรินิพพุโต จะ ฯ

Abhisambuddho,sambodhiyāṇaṃ,parinibbuto ca

 ตัมมะยัง, อะนุสสะริมหา, ภะคะวันตัง,

tammayaṃ,anussarimhā,bhagavantaṃ

 สากิยะชาตัญจะ, ระมะณีเย, ลุมพินีวะเน,

Sākiyajātañca,ramaṇīye,lumbinīvane

 รูปะกาเยนะ, ปะสูตัญจะ, ทวัตติงสายะ,

Rupakāyena,pasūtañca,dvattiṃsāya

 มะหาปุริสะลักขเณหิ, สะมันนาคะตัง ฯ

mahāpurisalakkhaṇehi,samannāgataṃ

 โส วะยัปปัตโต, วิโมกขัตถายะ,

So vayappatto,vimokkhatthāya,

 นิฏฐังคะตะมานะโส, มะหาภินิกขะมะนัง,

niṭṭhaṃkatamānaso,mahābhinikkhamanaṃ

 อะภินิกขะมิตะวา, เนรัญชะราตีเร,

Abhinikkhamitavā,nerañjarātīre,

 มะหาโพธิรุกเข, ธัมมะกาเยนะ, อะนุตตะรัง,

Mahābodhirukkhe,dhammakāyena,anuttaraṃ,

สัมมาสัมโพธิง, อะภิสัมพุทโธ, อัคโค เสฏโฐ,

sammāsambodhiṃ,abhisambuddho,aggo seṭṭho

 เชฏโฐ ภะคะวา, เวนัยยะสัตตานัง, โมหันธะการัง,

jeṭṭho bhagavā,venayyasattānaṃ,mohandhakāraṃ

 วิโนเทสิ, โสกะปะริเทเวหิ, วิโมเจตุง, ธัมมัง เทเสสิ ฯ

Vinodesi,sokaparidevehi,vimocetuṃ,dhammaṃ desesi

 ปัจฉิมะโพธิกาเล หิ, อะนุปาทิเสสายะ,

Pacchimabodhikāle hi,anupādhisesāya

 นิพพานะธาตุยา, ปะรินิพพายิ ฯ

Nibbānadhātuyā,parinibbayi

 ยาวัชชะตะนา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ,

Yāvajjatanā,suchiraparinibbutopi

 อัจฉะริยะภูโต, อัปปะมาโณ พุทโธ,

Acchariyabhuto,appamāṇo buddho

 เทวะมะนุสสานัง, มะหาคุโณ โหติ ฯ

devamanussānaṃ,mahāguṇo hoti

 มะยันทานิ, ภะคะวันตัง, สะระณัง คะตา,

Mayandāni,bhagavantaṃ,saraṇaṃ gatā

 วิสาขะปะทีเปหิ, อะภิปูชะยามะ, ตัสสะ ภะคะวะโต,

Visākapadhīpehi,abhipujayāma,tassa bhagavato,

 สักขิภูตัสสะ, มะหาเจติยัสสะ, สะมันตะโต,

Sakkhibhutassa,mahācetiyassa,samantato,

 ปะทักขิณัง กัตตวา, สักกะโรมะ ฯ

padakkhiṇaṃ kattavā,sakkaroma

 สาธุโน ภันเต, ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ,

Sadhuno bhante,bhagavā,suciraparinibbutopi

 อิเม สักกาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,

Ime sakkāre,paṭiggaṇhātu,amhākaṃ,dīgharattaṃ

 หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

hitāya,sukhāya,nibbānāya ca

 

ดิถีเพ็ญฤกษ์, วิสาขปุณณมี, ถึงพร้อมแล้ววันนี้,

เป็นวันคล้ายวันที่, พระบรมศาสดา, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน, ในกาลแห่งวิสาขมาส,

Today is the full moon day of the lunar month of Visakha

The day of the Lord Buddha’s birth, Enlightenment and attainment of complete Nibbana.

吉日良辰,月圆之日,今日卫塞节,是庆祝正等正觉佛陀诞生、觉悟和涅槃的纪念日。

 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มาตามระลึกถึง, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, ผู้บังเกิดในศากยะตระกูล, ประสูติด้วยรูปกาย, ทรงสมบูรณ์ด้วย, ลักษณะมหาบุรุษ, ครบถ้วน 32 ประการ, ในรมณียสถาน, ณ อุทยานลุมพินีวัน,

All of us recollect the Buddha
Who was born in Lumpini Park into the royal Shakya clan and who possessed the 32 characteristics of the Perfect Man

佛教徒齐聚一堂,缅怀伟大觉者佛陀。世尊乃释迦族的圣人,诞生于蓝毗尼园,圆满具足三十二大人相。

 

ครั้นพระองค์, ทรงเจริญวัย, ได้มีพระทัยแน่แน่ว, แผ้วถางทางไปพระนิพพาน ,เสด็จออกมหาวิเนศกรม, ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ,ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ, ในขอบเขตพระศรีมหาโพธิ์, ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, เป็นศาสดาเอกของโลก, ทรงแสดงอมตธรรม, กำจัดทุกข์โศกทั้งหลาย, และความสงสัยทั้งปวง, แก้เหล่าเวไนยสัตว์, จบจนวาระสุดท้าย,

When he grew up and with the determination towards the path and fruit of Nibbana, he lived as an ascetic until becoming enlightened as the Buddha after attaining the Dhammakaya within

Under the Bodhi tree on the bank of the Niranjara River.

The Great Teacher delivered His timeless teachings to eradicate sufferings and doubts to all sentient beings until the last moments of his life.

世尊长大后心向涅槃,离开皇宫出家修行,在尼连禅河边的大菩提树下觉悟成佛。世尊是三界伟大的导师,慈悲弘法,消除苦难,怜悯众生,度可教者,直至命终。

 

พระวรกายเสด็จดับขันธ์, แม้วันปรินิพพานล่วงนานแล้ว, แต่พระคุณอันประเสริฐ, และอานุภาพอันเลิศ, ของศาสดาพระองค์นั้น, ยังคงแผ่ไพศาล, เกื้อกูลมนุษย์และเทวา,

Even though He attained complete Nibbana a long time ago, His supreme wisdom and benevolence still benefit humans and celestial beings greatly.

尽管世尊入涅槃已久,可世尊伟大的恩德和无上的威德力,依然千古流芳,裨益人天。

 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมลำรึกถึง, พระผู้มีพระภาคเจ้า, ว่าเป็นที่พึ่ง, ที่ระลึกอันสูงสุด, และขอสักการะบูชา, ด้วยวิสาขประทีป, กระทำประทักษิณ, รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์, อันมีพุทธปฏิมากร, เป็นตัวแทนของพระองค์,

All of us respectfully take refuge and venerate the Buddha with these Vesakha lanterns and circumambulate the Maha Dhammakaya Cetiya that’s enshrined with the Dhammakaya images representing the Buddha.

请诸位大德以虔诚之心缅怀伟大的佛陀,在象征佛陀的大法身法周围点燃卫塞节之灯,以明灯供佛,同沾法喜,共享法益。

 

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า, ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญ

May His wisdom and compassion continue to lead us on the right path for our own benefit, happiness, and attainment of Nibbana, forevermore.

愿点灯供佛的无量功德,成为我们的获得利益、幸福和趣向道果涅槃的助缘。

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012877504030863 Mins