คำอธิษฐานจิตบูชาเจดีย์

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2559

คำอธิษฐานจิตบูชาเจดีย์

คำอธิษฐานจิตบูชาเจดีย์ , เจดีย์ , วัดพระธรรมกาย , บูชาเจดีย์ , พระธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ , วัดใหญ่ วัดดัง ,

     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาตามระลึกถึง คุณของพระรัตนตรัย คุณของพระธรรมกาย อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ผ่าน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ คุณของมหาปูชะนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่าง ที่ละเอียดสุดละเอียด จะนับจะประมาณมิได้ มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในวิชชาธรรมกาย ในธรรมะทั้งหลาย ทั้งที่เป็นใบไม้ในกำมือ และใบไม้ในป่า 

      ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทรรศนะ เป็นผู้ชนะพญามาร เป็นผู้ที่พญามาร ตัดรอนกำลังใจไม่ได้ ตัดรอนบุญบารมีไม่ได้ ตัดรอนชีวิตไม่ได้ กดธาตุธรรมให้ตกต่ำไม่ได้ ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ของทิพย์ ของรูปพรหม ของอรูปพรหม ของพระนิพพาน ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี รื้อสัตว์ขนสัตว์ แต่เพียงฝ่ายเดียว มีแต่ความได้ ความมี ความสำเร็จ ในการสร้างบารมีตลอดไป 

         ให้กายวาจาใจ สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส บาปกรรมอันใด ที่ผิดพลาดทำไป ตั้งแต่ปฐมชาติ ตั้งแต่ปฐมกัป ขอให้ตามไม่ทัน ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลตลอดไป บุญกุศลใด ที่ได้ตั้งใจทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลก่อน ส่งผลศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดช มีอานุภาพ คำอธิษฐานใด ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่คุณยายอาจารย์ อธิษฐานไว้ดีแล้ว ขอให้คำอธิษฐานนั้น จงบังเกิดมีในกายวาจาใจ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง ตลอดแสนโกฏิอนันตจักรวาล 

          เมื่อหมดอายุขัย  ละโลกนี้ไปแล้ว ขอให้บังเกิดด้วย ทิพยกาย ที่รุ่งโรจน์โชติช่วง ด้วยรัศมีตั้งพัน เป็นสหัสรังสี พร้อมมีฝนดอกปทุม ฝนดอกมะลิ ฝนดอกไม้พันสีพันชนิด และฝนรัตนชาติทังเจ็ดประการ ตกลงมาต้อนรับ ตั้งแต่เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ต้อนรับการกลับไป ตั้งแต่มนุษยโลก จรดทั่วดุสิตเทวโลก ได้เกิดในวงบุญพิเศษ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ของคุณยายอาจารย์ฯ ให้เป็นไปเช่นนี้ ทุกภพทุกชาติ 

        เพื่อประกาศคุณความดี ผลแห่งการสร้างบารมี และอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้ทำวิชชาธรรมกาย ตั้งแต่เยาว์วัย เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในสุคติภูมิ แต่เพียงฝ่ายเดียว มีประตูอบายปิดสนิท ไปทุกภพทุกชาติ  ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้คิดก่อนทำก่อน พูดก่อนทำก่อน คิดตลอดทำตลอด พูดตลอดทำตลอด ในทุกๆ โครงงาน ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้สำเร็จวิชชา 3 วิชชา 8 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ 4 วิโมกข์ 8 และจรณะ 15 ขอความปรารถนาทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ทุกประการเทอญ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065670490264893 Mins