คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2559

คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ,
เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อาวาเส,
นียาเทมะ, สาธุโน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, วัสสิกะปะทีปานัง,
ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, ฑีฆะรัตตัง ,
หิตายะ , สุขายะ ,  นิพพานายะ  จะ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย ,เทียนพรรษา , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ไว้ในอาวาสแห่งนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ตลอดพรรษา,
ขออานิสงส์, แห่งการถวายเทียนพรรษา, ตลอดพรรษานี้,
จงเป็นไป, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , 
ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010350028673808 Mins