ศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม


วันที่ ๒๗ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หรือที่เรียกกันว่า “วันธรรมชัย”
...อ่านต่อ
อิเม ทะเว, มะยัง ภันเต, ปะมุเข, ธัมมะ กาเย, สะปะริวาเร, ทุติเย, จินตามะนิคัพเภ จะ,
...อ่านต่อ
ดิถีเพ็ญฤกษ์, วิสาขปุณณมี, ถึงพร้อมแล้ววันนี้, เป็นวันคล้ายวันที่, พระบรมศาสดา, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน,
...อ่านต่อ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมัง อะนันตะ, ธะนะปุญญะเสตุง,
...อ่านต่อ
คำถวายกุฏิ คำถวายเสนาสนะ-ที่นั่งที่นอนและอุปกรณ์ทุกชนิด คำถวายเตียงนอน คำถวายเตียงนอนพักกลางวัน คำถวายฟูก
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย, ผ้าจีวรกฐิน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
คำถวายผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย คำถวายผ้าอาบนํ้าฝน คำถวายผ้าจำพรรษา
...อ่านต่อ
คำถวายสังฆทาน (เพื่อตนเอง) คำถวายสังฆทาน (เพื่ออุทิศผู้ตาย) คำถวายสลากภัต คำถวายป็จจัย ๔ คำถวายข้าวสาร ฯลฯ
...อ่านต่อ
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญบำรุงวัด  เพื่อปกป้องและต่ออายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้
...อ่านต่อ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ , ปะฏิชานาตุ , มะยัง ภันเต เอตัง อุโปสะถาคารัง
...อ่านต่อ
ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาตามระลึกถึง คุณของพระรัตนตรัย คุณของพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร  Idang me mātāpitūnang hotu sukhitā hontu mātāpitaro
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ, เตมาสัง, พุทธัสสะ,
...อ่านต่อ
บุญใด ที่ข้าพเจ้าใด้ทำในบัดนี้ เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
...อ่านต่อ
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
...อ่านต่อ
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจ  อุทิศตนเป็นอาสาสมัคร  ได้ทุ่มเท เสียสละ  แรงกายแรงใจ  เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา  
...อ่านต่อ
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
...อ่านต่อ
กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ
...อ่านต่อ
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ
...อ่านต่อ
ยะถา  วาริวะหา  ปูรา   ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง เปตานัง  อุปะกัปปะติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล