มงคลจักรวาฬใหญ่

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2559

 

 

downlaod

 

มงคลจักรวาฬใหญ่

        สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ  อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  สีละสะมาธิปัญญานภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ุ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ  สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณา  มุทิตา อุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตนุภาเวนะตะยะสะระณา ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา  อารักขะกา  เทวะตา สะทา  ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ
 

       นักขัตตะยักภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว
       นักขัตตะยักภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว
       นักขัตตะยักภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว

 

 

คำแปล ความหมาย มงคลจักรวาฬใหญ่

      ด้วยอานุภาพแห่งลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระสิริ ปัญญาญาณ เดช ความสำเร็จแห่งชัยชนะ ฤทธิ์อันใหญ่ คุณอันยิ่งใหญ่ และพระบุญญาธิการอันไม่มีประมาณ ผู้สามารถในการห้ามสรรพอันตรายทั้งหลาย

       ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธลักษณะเล็ก ๆ น้อย ๆ อีก ๘๐ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

       ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปบารมี ๑๐ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

       ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช

       ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์

       ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

       ด้วยอานุภาพแห่งธรรมที่ควรรู้

       ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ๘ หมื่น ๔ พัน พระธรรมขันธ์

       ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตรธรรม ๙ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรค ๘ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งสมาบัติ ๘ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งอภิญญา ๖ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณที่รู้แจ้งอริยสัจ ๔ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณอันเป็นกำลัง ๑๐ ประการ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพันญุตญาณ

       ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

       ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง

       ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

       ขอให้โรคทั้งหลาย ความโศก ความจัญไร ความทุกข์ ความเสียใจ ความคับแค้นใจทั้งปวงของท่าน จงสลายไป 

       ขอให้อันตรายทั้งปวงจงสลายไป

       ขอให้ความคิดดำริทั้งหลายทั้งปวงของท่าน จงสำเร็จด้วยดี

       ขอความเป็นผู้มีอายุยืน จงมีแก่ท่าน

       ขอความจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่ถึง ๑๐๐ ปี ตลอดกาลทุกเมื่อ ฯ

       ขอให้เทวดาผู้มีหน้าที่รักษาทั้งหลาย ผู้สถิตอยู่ในอากาศ ในภูเขา ในป่า และในสถานทีต่าง ๆ ในแม่น้ำคงคาและมหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ  ฯ

 

       ได้มีการป้องกันความชั่วร้าย ของพวกดวงดาวที่ให้เคราะห์ยักษ์ และพวกภูตผีปีศาจทั้งหลายแล้ว, ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ขอจงกำจัดความจัญไรชั่วร้ายทั้งหลาย ที่เกิดจากดวงดาวที่ให้เคราะห์ ยักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งหลายแล้วเหล่านั้นเสียเถิด

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025613685448964 Mins