มงคลจักรวาฬน้อย

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

มงคลจักรวาฬน้อย , บทให้พร , สัพพะพุทธานุภาเวนะ , ทุกขะโรคะภะยา เวรา , บทสวดมนต์ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย

มงคลจักรวาฬน้อย

       สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระ-ตะนัง ติณณัง ระตะนานังอานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ  ชินะสา-วะกานุภาเวนะ  สัพเพเตโรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโกวัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ทุกขะโรคะภะยา เวรา        โสกา สัตตุจุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ        วินัสสันตุจะ เตชะสา
ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง        โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริอายุจะ วัณโณ จะ        โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายูจะ        ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

 

คำแปล ความหมาย มงคลจักรวาฬน้อย

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย คือ พุทธะรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ๘ หมื่น ๔ พันพระธรรมขันธ์
ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก
ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าผู้ชนะ
ขอให้โรค ภัย อันตราย ความจัญไร ฝันร้าย สิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงฉิบหายสูญไป

      ขอให้ท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุ เจริญด้วยทรัพย์ เจริญด้วยสิริ เจริญด้วยยศตำแหน่ง เจริญด้วยพลกำลัง เจริญด้วยวรรณะ และเจริญด้วยความสุข ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด ฯ

      ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จในชัยชนะ จงมีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี มีโชคดี มีความสุข มีพลกำลัง มีสิริ มีอายุ มีวรรณะ มีโภคสมบัติ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง มีอายุยืนได้ ๑๐๐ ปี และจงมีความสำเร็จในชีวิตเถิด ฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010909676551819 Mins