คำกล่าวถวายโบสถ์พระไตรปิฎก

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2560

คำกล่าวถวายโบสถ์พระไตรปิฎก , โบสถ์พระไตรปิฎก , วัดพระธรรมกาย , สวดมนต์ , บทสวดมนต์ , ศาสนพิธี

คำกล่าวถวายโบสถ์พระไตรปิฎก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ , ปะฏิชานาตุ , มะยัง ภันเต
เอตัง อุโปสะถาคารัง , สะปะริวารัง อายะติง , 
พุทธะสาสะนัสสะ , อติโรจะยานะ สังฆัสสะ ,
นียาเทมะ , สาธุ โน ภันเต 
อะยัง , พุทธัสสะ , ปูชะนัตถายะ อุโปสะถาคารัสสะ ,
ทานัสสะ , อานิสังโส อัมหากัญเจวะ , มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง , 
ทีฆะรัตตัง , หิตายะ , สุขายะ นิพพานะยะ , สังวัตตะตุ ฯ 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ , ขอพระสงฆ์จงรับทราบ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ขอมอบถวาย โบสถ์พระไตรปิฎก , พร้อมกับของบริวารนี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ , เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป
ขออานิสงส์ , แห่งการสร้างถวายโบสถ์พระไตรปิฎก , เพื่อเป็นพุทธบูชานี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข , เพื่อมรรคผลนิพพาน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , และแก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้น , ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020484169324239 Mins