อนุโมทนาวิธี , บทให้พรต่างๆ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

อนุโมทนาวิธี  บทให้พรต่าง ๆ
 

อนุโมทนาวิธี , บทให้พรต่างๆ


อนุโมทนาวิธี,บทให้พร่างๆ

    เสียงMP3downlaod 

 

 

(ผู้เป็นประธานเริ่มต้น)

ยะถา  วาริวะหา  ปูรา
ปะริปูเรนติ  สาคะรัง
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง
เปตานัง  อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง
ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ
สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา
จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา
มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ
 

(รับพร้อมกัน)

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ
สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
มา เต  ภะวัตตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ
สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ ฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

 

  โภชนทานานุโมทนาคาถา

อายุโท พะละโท ธีโร
วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา  เวรา
โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา
อะเนกา  อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ  อะเสสะโต
ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง
โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง
สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ
โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ
ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ

    

อาฏานาฏิยปริตร  (ย่อ)

สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ
สัพพีตีโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตตวันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

  


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี ** เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024453381697337 Mins